Skip to main content

Adviesbureau Silve geeft het stokje over aan jongere generatie

- Stichting Probos en Borgman Beheer Advies zetten per 1 juli 2020 activiteiten Silve voort -

Voor Henny Schoonderwoerd en Jop de Klein is het na 30 jaar tijd om het stokje over te dragen aan de jongere generatie. Hun adviesbureau Silve houdt zich bezig met veel aspecten van bosbeheer, maar is vooral bekend vanwege haar unieke expertise gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van bosinventarisaties. In Stichting Probos en Borgman Beheer Advies (BBA) hebben zij hun opvolgers gevonden. Per 1 juli 2020 geven zij met veel vertrouwen het stokje aan hen over. Probos zet vooral de activiteiten rond databeheer en analyse voort. De uitvoering en verwerking van inventarisaties gaat over naar BBA.

 Overdracht Silve 1 juli 2020 Foto Mariska Massop versie klein

 Vlnr.: Jop de Klein en Henny Schoonderwoerd (Silve) ‘dragen het stokje over’ aan David Borgman (BBA), Mark van Benthem en Jan Oldenburger (Probos). Fotograaf: Mariska Massop

Database met een enorme meerwaarde
Silve benaderde Jan Oldenburger en Mark van Benthem, het directeurs duo van Probos, om de activiteiten van hun bureau voort te zetten. Henny Schoonderwoerd: “Probos is wat ons betreft de meest aangewezen organisatie om onze ontwikkel- en analyseprojecten en databeheer over te nemen. Probos kent een lange traditie van het verzamelen en beheren van kwantitatieve informatie over het Nederlandse bos.” De reactie van de heren van Probos hierop was positief, vooral vanwege het maatschappelijk belang van het voortzetten van de kennis en kunde van Silve. Mark van Benthem: “De database die Silve heeft opgebouwd met ruim 60.000 plots heeft een enorme meerwaarde als het gaat om de toestand van bos in Nederland. Wij willen deze kennis niet verloren laten gaan en juist verder ontwikkelen, zodat zowel bosbeheerders in de praktijk als beleidsmedewerkers hier in de toekomst veel profijt van hebben. Het vult de data uit de Nationale Bosinventarisaties erg goed aan en het geheel kunnen we heel goed gebruiken voor het ontwikkelen van nieuw beleid en innovaties.”

 KAART Silve klein

Op deze kaart zijn alle plots te zien die door Silve in de jaren 1999 - 2020 zijn uitgevoerd.

Medewerkers Silve naar Borgman Beheer Advies
De advies- en inventarisatiewerkzaamheden die Silve uitvoert, passen niet bij de werkzaamheden van Probos en worden voortgezet door BBA. David Borgman van BBA was direct enthousiast: ”We hebben veel respect voor het werk dat Silve de afgelopen 30 jaar verricht heeft en pakken de werkzaamheden in het advies- en inventarisatiewerk graag van hen over. We zien het als een mooie kans om de methodiek samen met Probos te borgen voor de sector en door te ontwikkelen met vernieuwende remote sensing technieken in de komende jaren. Door veldwerk te combineren met remote sensing kunnen we een nog beter beeld krijgen van de bosontwikkeling. Veel van deze kennis zit bij de medewerkers van Silve die we van harte verwelkomen in ons team. Ik weet zeker dat we samen met hen en Probos mooie dingen gaan doen voor de sector. Het biedt daarnaast uiteraard ook kansen om onze organisatie zowel te verbreden als te verdiepen. Hierdoor kunnen we onze opdrachtgevers nog beter voorzien van inzicht in het functioneren van hun bos en adviseren over beter bosbeheer.”

Silve bestaat naast Jop de Klein en Henny Schoonderwoerd uit drie medewerkers. Jop de Klein: “Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers Marcel Lusink, Femke Dolstra en Arno van der Sluis hun werk kunnen blijven doen. Dat is niet alleen van belang voor hen, maar ook voor de kwaliteit van de
projecten die in de toekomst uitgevoerd zullen worden. We zijn daarom blij dat BBA hen in dienst neemt, waardoor de voortgang van de bosinventarisatiesystemen Woodstock en SyHI projecten is geborgd en onze mensen hun werkzaamheden kunnen voortzetten.”

Beslissingen over bos op basis van feiten
Ook in bredere zin is het van belang het werk van Silve voort te zetten. Jan Oldenburger: “Als we kijken naar klimaatverandering, dan is het van grote waarde om bosinventarisaties te blijven uitvoeren om de toestand van het bos te monitoren. Alleen op die manier kunnen we beslissingen blijven nemen over bos op basis van feiten.” De kennis die Henny Schoonderwoerd van Silve bezit op het gebied van bosinventarisaties en gegevensanalyse is uniek in Nederland. Tussen Silve en Probos is daarom vastgelegd dat deze kennis wordt overgedragen aan Probos. Het voortzetten van de activiteiten van Silve is voor Jan Oldenburger heel bijzonder. Jan: ”De basis van mijn carrière is gelegd bij Silve. Ik heb een mooie stage-opdracht bij hen mogen uitvoeren en sindsdien altijd goed contact gehouden met Jop en Henny. Tevens hebben zij mij destijds gewezen op de vacature bij Probos. Dat ik nu hun werk mag voorzetten is voor mij heel speciaal.”

Slecht nieuws voor de Aziatische Duizendknoop

 duizendknoop

 - Kennisnetwerk invasieve exoten van start - 

Er is een grote behoefte aan gevalideerde (praktijk)kennis over de beheersing van invasieve exoten als de Aziatische Duizendknoop en Reuzenberenklauw. Deze planten zorgen voor veel problemen en schade voor overheden, bedrijven en particulieren. Initiatiefnemer Vereniging Stadswerk Nederland heeft de afgelopen tijd nauw samengewerkt met Wageningen University & Research, Stichting Probos en Christel Tijhuis om kennisdeling via een digitaal platform mogelijk te maken. Na een periode van bewustwording vergroten, creëren van draagvlak en werving van voldoende middelen is het moment nu daar: het digitale Kennisnetwerk is officieel online! Het verzamelt en ontsluit kennis waar iedereen zijn voordeel mee kan doen. 

 

LIFE Legal Wood; betere handhaving van de EUTR

- Probos helpt naleving EUTR in Nederland te versterken -

Sinds het in werking treden van de Europese Houtverordening (EUTR) in 2013, is het verboden om hout op de markt te brengen dat illegaal is gekapt. Bedrijven moeten garanties geven over de legale herkomst van hun producten door een stelsel van zorgvuldigheidseisen toe te passen. In een aantal EU-landen en sommige sectoren blijft handhaving en naleving echter achter. Daarmee kan illegaal hout toch een weg vinden op de Europese markt, wat zorgt voor oneerlijke concurrentie met duurzaam geproduceerd hout. Hier wil het project LIFE LEGAL WOOD iets aan doen.

LIFE LEGAL WOODklein

LIFE Legal Wood project
In het LIFE Legal Wood project nemen we een reeks acties om de naleving van de EUTR in de Europese hout(producten)- en meubelindustrie te versterken, waaronder:

1. gratis workshops voor importeurs van hout(producten), van ‘wat is de EUTR’ tot ‘waar kan ik de beste tools en informatie vinden die mij helpen bij naleving van de EUTR’;

2. de ontwikkeling van een database met vrij beschikbare informatie over herkomstlanden van hout, die gebruikers één op één in hun stelsel van zorgvuldigheidseisen kunnen gebruiken;

3. het opzetten van een Europees stakeholder-netwerk waarin kennis en ervaring kunnen worden uitgewisseld.

Probos organiseert deze acties voor Nederland en helpt te zorgen dat het aansluit op behoeften in de Nederlandse sector.

Congo Basin Photo klein

Eerlijker speelveld duurzaam geproduceerd hout
Mark van Benthem, directeur Probos: “Strikte handhaving en naleving van de EUTR zorgt voor een eerlijker speelveld voor duurzaam geproduceerd hout. In Nederland zijn we op de goede weg, hoewel er ook hier specifieke sectoren achterblijven en er via de achterdeur toch dubieus hout binnenkomt. Bovendien houden we met enkel de vraag uit Nederland het areaal duurzaam beheerd bos wereldwijd niet overeind. Het moet dus beter in heel Europa. Daarom zet Probos zich in voor dit project.”

Partners van het LIFE Legal Wood project zijn onder andere NEPCon (projectcoördinator), Amfori, Baskegur, Cesefor, Conlegno, Etifor, Foresna, GD Holz, Probos en de bevoegde autoriteiten voor handhaving van de EUTR van België, Duitsland en Spanje. Het project loopt tot medio 2022.

Japanse duizendknoop: verspreiding via zaden?

Er worden in Nederland steeds vaker zaden aangetroffen bij Japanse duizendknoop. Hoe kan dat? En kunnen deze zaden kiemen en zich vestigen? Recent onderzoek geeft antwoord op deze vragen.

Tot op heden werd ervan uitgegaan dat in Nederland vooral vrouwelijke duizendknoopplanten voorkomen en deze zich alleen vegetatief verspreiden via wortelstokken en stengelfragmenten. Aan het einde van de zomer van 2018 zijn echter op meerdere locaties in Nederland Japanse duizendknopen waargenomen die na de bloei zaad hadden gezet. De NVWA heeft naar aanleiding van deze vondsten opdracht gegeven aan stichting Probos en Wageningen University & Research om te onderzoeken of deze zaden kiemkrachtig zijn en kunnen doorgroeien tot volwassen planten. Dit in aanvulling op eerder onderzoek waaruit bleek dat er al in 2011 mannelijk fertiele planten op een aantal plaatsen in Nederland aanwezig waren die voor stuifmeel zorgden en waarbij er onder kasomstandigheden zaden konden ontkiemen.

Onderzoek
Van de zaden die in februari 2019 zijn verzameld na overwintering aan de plant kiemde 70 tot ruim 90% onder geconditioneerde klimaatomstandigheden (gemiddeld voor Nederland). Vrijwel alle planten overleefden het kiemstadium en bleken zich vervolgens goed te ontwikkelen. Het overgrote deel van de kiemplanten (95%) had niet het voor Japanse duizendknoop karakteristieke blad, maar smallere wigvormige bladeren. Zeer waarschijnlijk zijn deze kiemplanten een kruising tussen Japanse duizendknoop en Chinese bruidssluier. Deze hybride is bekend onder de naam Fallopia x conollyana. Deze hybride heeft eigenschappen van zowel de moeder- als de vaderplant en is minder vitaal en invasief dan Japanse duizendknoop. Uit het veldonderzoek bleek dat bij drie van de vijf vindlocaties van zaden Chinese bruidssluier de meest waarschijnlijke bron van stuifmeel was. Op slechts één locatie werden twee kiemplanten gevonden. Het zaad dat in 2018 is gevormd lijkt dus in het veld niet of nauwelijks te ontkiemen en tot zaailing uit te groeien. Blijkbaar zijn de omgevingsfactoren te ongunstig.

duizendknoop kieming

De Fallopia x conollyana planten (Foto: Henk Groenewoud, NVWA)

Toekomst en beheer
Wat weersomstandigheden betreft waren 2018 en 2019 bijzondere jaren met bovengemiddeld goede weersomstandigheden voor zaadzetting. Het is dus niet gezegd dat er elk jaar kiemkrachtige zaden worden gevormd. Bij bevruchting door Chinese bruidssluier worden minder vitale planten gevormd en bovendien is de kans op kieming en vestiging in het veld klein. De bevruchting van Japanse duizendknoop door stuifmeel van mannelijk fertiele planten van Japanse duizendknoop, basterdduizendknoop en ook van de tuinplant F. japonica var. compacta is veel risicovoller met betrekking tot invasiviteit. Zaadvorming vergroot de genetische variatie en de kans op verspreiding. Daarom wordt geadviseerd om mannelijke planten van Japanse duizendknoop en Fallopia japonica var. compacta te verwijderen om zaadvorming te voorkomen.

Melden van waarnemingen
Voor zover bekend zijn er in Nederland geen meldingen van in het wild voorkomende planten van de hybride Fallopia x conollyana. Het is belangrijk om te monitoren of deze planten aanwezig zijn. Mocht u de plant waarnemen, dan wordt u verzocht dit te melden, bijvoorbeeld via de site: www.waarneming.nl.

Rapport
Lees meer in het rapport Onderzoek ontkieming zaden Japanse duizendknoop – resultaten van literatuurstudie, kasproef en veldverkenning.

invasieve exoten

Beheerdersdag 2020 gaat digitaal

 Beheerdersdag logo
De organisatie van de Beheerdersdag heeft moeten besluiten dat de editie van 2020 niet op de traditionele manier op Landgoed Mariënwaerdt door kan gaan. In plaats daarvan komt er op vrijdag 25 september 2020 een digitale kennis- en netwerkochtend. Deze is gratis te bezoeken. Als partner van de Beheerdersdag sluit Probos zich helemaal aan bij het aanpassen van de dag naar een corona-proof alternatief. 

"De onzekerheden rond de coronacrisis en –maatregelen zijn groot. Onduidelijk is of evenementen vanaf 1 september weer kunnen doorgaan. In het nieuwe normaal van anderhalve meter afstand kunnen we sowieso veel minder bezoekers op Mariënwaerdt ontvangen. We hebben daarom besloten niet af te wachten. De Beheerdersdag op landgoed Mariënwaerdt gaat definitief niet door in 2020. In plaats daarvan ontwikkelen we een corona-proof alternatief." Lees meer informatie op de website van de Beheerdersdag.