Bosberichten

downloaden

Populieren nemen tussen de Nederlandse boomsoorten om allerlei redenen een speciale plaats in. Populieren ziin onder andere op onze laaggelegen gronden en op voor andere soorten vaak klimaatsonvriendeliike plaatsen op grote schaal toepasbaar. En populieren hebben een grote groeisnelheid: Met een percentage van circa 7% van de totale oppervlakte bos, weg- en andere Iiinvormige beplantingen leveren populieren ongeveer 20% van onze houtproduktie. Derhalve wordt er in het Meeriarenplan Bosbouw ruim aandacht besteed aan de populier. De nationale oogst dekt momenteel circa 77% van de populierehoutbehoefte in Nederland. Redenen te over om de houtmarkt van deze houtsoort in kaart te brengen teneinde vraag en aanbod van populieren zo goed mogeliik op elkaar te laten aansluiten.

R. Eppenga, 1987 

Tags