Bosberichten

downloaden

Wereldwijd lijkt er eensgezindheid te bestaan over het feit dat duurzaam bosbeheer erkenning verdient in de vorm van een gegarandeerd certificaat. Hiermee eindigt meteen de eensgezindheid en begint een woud aan versch i Ilende men ingen en inz ichten. De ontwi kkel ingen bevi nden zich ineen stroomversnell ing en het spel kent veel spelers. In dit Bos en Hout Bericht een overzicht van de stand van zaken.

 ir. R.C. de Boer, 1995

Tags