Bosberichten

downloaden

Duizenden hectares landbouwgrond zullen de komende decennia beschikbaar komen voor ander gebruik. Dit heeft grote gevolgen voor de economie en de leefbaarheid van het platteland. Nieuwe vormen van landgebru ik leveren kansen op voor een duu rzame ontwi kkel ing. Energieteelt in combinatie met andere functies en producten biedt interessante perspectieven. Dit B&H Bericht beschrijft het draagvlak voor combiteelt in Nederland.

dr. ir. L. Kuiper en dr. A. Heineman, 1999 

Tags