07 februari 2019

Op 7 februari 2019 organiseren Probos, ZLTO, BTG, Zilverberg Advies en Borgman Beheer Advies een informatiebijeenkomst in het kader van het Pilotproject – Klimaatslim Landschapsonderhoud in De Gelderland Fabriek te Culemborg.

Het pilotproject ‘Klimaatslim Landschapsonderhoud’ heeft tot doel om in twee pilots te demonstreren dat meer CO2 vastgelegd kan worden in landschapselementen door landschapsonderhoud vanuit een regionale aanpak te stimuleren en zo optimaal mogelijk te organiseren. Zowel optimalisatie van het landschapselement als optimalisatie van vrijkomende houtstromen staan daarin centraal.

Tijdens een aantal boeiende presentaties gaan we in op de stand van zaken rond het pilotproject en de mogelijkheden voor klimaatslimme projecten in 2019.

Datum Donderdag 7 februari 2019
Locatie De Gelderlandfabriek
Stationsweg 7
4101 NG Culemborg
Programma  
13.30 - 14.00 uur Inloop met koffie en thee
14.00 - 14.30 uur Introductie en kaders Klimaatenveloppe en Klimaatslim Landschapsonderhoud
14.30 - 15.00 uur Het belang van de ketenregisseursfunctie in Klimaatslim landschapsonderhoud
15.00 - 16.00 uur Voorbeeldprojecten Klimaatenveloppe 2018 Twente en Limburg
16.00 - 16.30 uur Discussie, vragen en hoe nu verder in 2019
16.30 - 17.00 uur Afsluitende borrel en mogelijkheid tot rondleiding Gelderland Fabriek


We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst en mee te denken over mogelijke klimaatslimme landschapsprojecten in 2019. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt u hier aanmelden.


Het project is één van de Bos- en Klimaatpilots die worden gefinancierd door het ministerie van LNV. In het regeerakkoord is als doelstelling opgenomen om in 2030 anderhalf miljoen ton CO2 per jaar extra vast te leggen in landgebruik, waaronder bos. Een ambitieuze doelstelling, waarvoor in de Klimaattafel Landbouw & Landgebruik voorstellen worden uitgewerkt. Er zijn ook projecten bij die zijn gericht op extra koolstofvastlegging in bestaand bos en in nieuw bos, waarbij is geput uit de ideeën van het Actieplan Bos en Hout (2016). Het ministerie van LNV heeft in 2018 financiering beschikbaar gesteld voor pilotprojecten. Het doel van deze pilotprojecten is te verkennen hoe groot de bijdrage is aan de klimaatwinst. Afhankelijk van de klimaatwinst kunnen de acties in volgende jaren breed worden uitgerold.

E20181121 logos

Tags