Skip to main content

cursus: Rode bosmieren in de dagelijkse beheerpraktijk (7 september 2016)

30 mei 2013

De biodiversiteit van bossen in Nederland is hoog. In bossen met een aandeel naaldhout vormen rode bosmieren een opvallend en voornaam onderdeel van die biodiversiteit. Het zijn belangrijke soorten in het ecosysteem.

Ze hebben intrigerende relaties met andere dieren, waarbij sprake kan zijn van tijdelijk parasitisme, nauwe symbiose, heftige predatie, het verlenen van onderdak of het dienen als voedselbron. Rode bosmieren behoren tot de meest zichtbare insecten die je kan tegenkomen tijdens een wandeling en de aanwezigheid van koepelnesten wordt hoog gewaardeerd. Met het oog op de gedragscode bosbeheer worden door veel beheerders al maatregelen genomen om de nesten niet te beschadigen, bijvoorbeeld door het markeren van nesten tijdens boswerkzaamheden. Maar welke maatregelen kunnen nog meer genomen worden om de biotoop van rode bosmieren in stand te houden of te verbeteren? In de middagcursus 'Rode Bosmieren in de dagelijkse beheerpraktijk' komt deze vraag aan bod. Door middel van deze cursus kunnen deelnemers het belang en nut van deze intrigerende soorten beter leren begrijpen en krijgen ze inzichten om rode bosmieren op een slimme manier te integreren in het bosbeheer.

De cursus beslaat een middag en bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. Het theoretische deel bestaat uit twee presentaties. Rode bosmieren vormen slechts één groep van organismen die afhankelijk is van bos. De cursus start daarom met een presentatie over de mogelijkheden om in het praktisch bosbeheer rekening te houden met biodiversiteit in algemene zin. In de tweede presentatie wordt vervolgens ingezoomd op rode bosmieren, waarbij onder andere wordt ingegaan op:

  • Herkenning van rode bosmieren
  • De ecologie van rode bosmieren (gedrag, habitateisen en verspreiding)
  • Verplichtingen vanuit natuurwetgeving, gedragscode bosbeheer en certificeringen voor duurzaam bosbeheer (FSC en PEFC);
  • Mogelijke beheer- en inrichtingsmaatregelen om de habitat van rode bosmieren in stand te houden of te verbeteren.


Onder leiding van de docenten en de beheerder worden tijdens het praktijkdeel diverse koepelnesten en hun omgeving bezocht, waarbij we discussiëren over het beheer van het koepelnest en de biotoop.

Meer boscursussen zijn te vinden op de speciale website www.boscursus.nl.