Skip to main content

Presentatie - Methode marktmeting duurzaam geproduceerd hout en papier

11 april 2013

Op 8 december wordt de methode voor het meten van de hoeveelheid duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt gepresenteerd aan een ieder die hierin geïnteresseerd is.

Naast een inhoudelijke presentatie over hoe er gemeten gaat worden, is er vanzelfsprekend gelegenheid tot het stellen van vragen. Bovendien kunnen geïnteresseerden hun wensen kenbaar maken t.a.v. het inzichtelijk maken van bepaalde houtstromen. Het gaat daarbij om substantiële houtstromen uit gebieden waar de bossenproblematiek speelt en waar Nederland (met haar consumptie) invloed op uit kan oefenen.

Programma

9.30 Inloop met koffie en thee
10.00 Inleiding door voorzitter Tjitske IJpma, Ministerie I&M
10.10 Toelichting beleid t.a.v. marktmeting duurzaam geproduceerd hout door Rob Busink, Ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
10.30 Presentatie methode voor hout en papier door Jan Oldenburger, Stichting Probos
11.15 Toelichting aanvullende onderzoeksvragen door Marieke Abcouwer, Initiatief Duurzame Handel (IDH)
11.30 Discussie en inventarisatie aanvullende onderzoeksvragen
12.00 Afsluiting door voorzitter

Achtergrond

De rijksoverheid heeft in het kader van het Beleidsprogramma Biodiversiteit de ambitie geformuleerd dat in 2011 50% van het hout op de Nederlandse markt duurzaam geproduceerd moet zijn. In 2005 bedroeg het marktaandeel 13,3%, terwijl in 2008 het aandeel gegroeid was naar 33,8%. Om te bepalen of het uiteindelijke doel bereikt is, wordt begin 2012 het marktaandeel in 2011 bepaald. Ten behoeve van de marktmeting 2011 is, op basis van eerdere metingen en in overleg met belanghebbende partijen, een meetmethode opgesteld die ook na de marktmeting van 2011 ingezet kan worden.

In de marktmetingen die Probos in opdracht van de overheid uitvoert, wordt gekeken naar de verschillende certificatiesystemen en legaliteitsverklaringen die op de Nederlandse markt gebracht worden. De status van de certificatiesystemen en legaliteitsverklaringen binnen het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid, is leidend voor de status binnen de marktmetingen van 2005, 2008 en 2011. Naast deze onderzoeken zijn er meer marktonderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld door certificatiesystemen zelf. De uitkomsten van deze onderzoeken kunnen van elkaar verschillen door de gehanteerde methode, conversiefactoren, etc. Om meer eenduidigheid in marktgegevens over duurzaam geproduceerd hout te creëren, coördineert de Rijksoverheid in samenwerking met het Initiatief Duurzame Handel, de opzet van een uniforme en breed gedragen meetmethode. Deze meetmethode zorgt ervoor dat de gegevens die de marktmeting 2011 oplevert, door de verschillende stakeholders gebruikt kunnen worden.

Het resultaat van dit harmonisatieproces is de methode voor de marktmeting die tijdens deze bijeenkomst wordt gepresenteerd. Op basis van de reacties tijdens de bijeenkomst zal de methode nog verder worden aangescherpt en definitief worden gemaakt. De uiteindelijke methode en de uitkomsten van de marktstudie zijn vervolgens bruikbaar voor alle partijen.

Programma downloaden