Boekpresentatie 'De aanleg van nieuwe bossen'

11 april 2013

31 maart werd het nieuwe boek in de praktijkreeks voor bosbeheerders gepresenteerd: De aanleg van nieuwe bossen. De boekpresentatie werd gecombineerd met het aanplanten van de laatste boom in een bebossingsproject van Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen in de Regulieren bij Culemborg.

Het boek wil een totaalbeeld geven van het gehele proces van de planvorming tot het moment van de eerste dunning. De verschillende stappen van dit proces, zoals kort beschreven in hoofdstuk drie, zijn terug te vinden in de indeling van dit boek. Hierbij moet in het achterhoofd gehouden worden dat het proces nooit precies verloopt zoals uit de indeling zou kunnen blijken. De verschillende stadia lopen vaak enigszins door elkaar heen en niet alle stappen zijn altijd relevant voor elk project en voor elk type bebosser. Particulieren hebben bijvoorbeeld deels een ander planningsproces dan Dienst Landelijk Gebied (DLG), die bos aanlegt in opdracht van de overheid. Er wordt in dit boek getracht informatie voor alle typen bebossers te beschrijven. Alle onderwerpen die een rol spelen bij het aanleggen van nieuwe bossen worden belicht, zonder daarbij alles tot in detail uit te werken. Sommige aspecten worden slechts gesignaleerd, maar niet verder uitgewerkt tot een soort receptenboek. Hiermee wordt het gevaar ontweken dat richtlijnen tot wetmatigheden verheven worden, hetgeen homogeniteit en vervlakking in de hand werkt. Het bebossen van landbouwgrond is en blijft maatwerk en vergt veel praktijkervaring en creativiteit, bijvoorbeeld op het gebied van boomsoortenkeuze en landschappelijke inpassing.

© Probos , all rights reserved