Skip to main content

KISBos Demodag succesvol! Grote demodag bos- en natuurbeheer

11 april 2013

Zaterdag 9 oktober is de KIS-Bos demodag gehouden te Ede. Hiermee werd het door LNV gefinancierde voorlichtingsproject KIS-Bos informatief én feestelijk afgesloten. Op deze zonovergoten dag bezochten tussen de 350 en 400 belangstellenden de vele demonstraties en lezingen.

Gezien de omvang van het demonstratieterrein was de grote belangstelling helaas niet altijd voelbaar. Probos bemande een stand over bosaanleg, waarbij ook mensen van het Nationaal Groenfonds en een fiscalist van Ernst & Young aanwezig waren.

Alhoewel deze dag de formele afsluiting was van de bosvoorlichtingsactie en LNV geen vervolg in het vooruitzicht heeft gesteld, hebben de drie projectpartners besloten om te proberen enkele elementen uit het project zo goed mogelijk voort te zetten.

Probos zet zich in voor meer en beter bos en het is dan ook niet verwonderlijk dat de voorlichting over bosaanleg in enige vorm voortgezet wordt. In samenwerking met Het Nationaal Groenfonds was reeds besloten om de succesvolle voorlichtingsbijeenkomsten voort te zetten. Helaas heeft de minister van LNV in het voorjaar van 2004 besloten om voorlopig geen subsidie meer te verstrekken voor bosaanleg buiten de EHS. Hiermee is een behoorlijke klap uitgedeeld aan de succesvolle bosuitbreiding in Nederland (in 2003 slechts 32 ha nieuw bos binnen de EHS). Maar feit blijft dat bosaaleg mogelijk blijft; binnen de EHS met subsidie vanuit de Regeling Natuurbeheer en daarbuiten met andere financieringsconstructies, zoals groen voor rood. Probos zal samen met haar partners bezig blijven om bosaanleg te stimuleren.

De Unie van Bosgroepen gaat ook door met haar kennis- en informatieactiviteiten. Zo wordt de Bostelefoon (0318-650602, op werkdagen tussen 9 en 16 uur) en de informatievoorziening via de website gecontinueerd. Ook gaan ze door met de voorlichtingsbijeenkomsten in bos en zaal. Waar nodig zal een financiële bijdrage van de deelnemers gevraagd worden. Landschapsbeheer Naderland zal het programma rondom kleine bosjes voortzetten.

Als eindpublicatie van dit project is een Informatiemap Kis-Bos samengesteld. Deze map geeft in 11 hoofdstukken (120 bladzijden) een schat aan informatie over de belangrijkste onderwerpen en thema’s van de voorlichtingsdagen. U vindt er informatie over wetten en regelgeving, beheerplanning, bosinsecten, natuurlijke verjonging, kwaliteitshout, certificering, communicatie, bosaanleg en kleine bosjes. Aan het eind van elk hoofdstuk treft u tevens een lijst aan van te raadplegen literatuur en personen en instanties voor nadere informatie. Door het losbladige systeem kan de map op een eenvoudige manier actueel houden. In de toekomst kunt u aanvullingen en updates vinden op www.bosgroepen.nl. De map is dus een unieke bundeling van actuele kennis en informatie over de diverse onderwerpen waar u als eigenaar en beheerder van bos mee te maken heeft!