Skip to main content

Werkvelden

Wij richten ons bij onze werkzaamheden voornamelijk op de volgende vier werkvelden:

Gegevensvoorziening
Betrouwbare statistieken en marktgegevens zijn van groot belang voor de kwaliteit van beleid, onderzoek en investeringsbeslissingen. We verzamelen, bewerken, analyseren en communiceren statistieken en marktgegevens gericht op het functioneren van het bos en de bosketens, waaronder hout. Hierdoor is veel ervaring en specifiek vakmanschap ontwikkeld. Daarnaast is een vertrouwensband opgebouwd met bedrijven en organisaties die aan ons gegevens verstrekken en waaraan wij gegevens verstrekken. Dit stelt ons niet alleen in staat om veel uiteenlopende vragen over de ontwikkelingen in het bos en de bosketens te beantwoorden, maar ook om een zeer hoge kwaliteit van de gegevens te garanderen.
We kennen een lange traditie van het verzamelen en beheren van kwantitatieve informatie over het Nederlandse bos. Sinds 2000 zijn we partner in het consortium dat de Nationale Bosinventarisatie uitvoert. Daarnaast beheren we een database met ruim 60.000 plots welke een enorme meerwaarde heeft als het gaat om de toestand van bos in Nederland. Deze kennis willen we verder ontwikkelen, zodat zowel bosbeheerders als beleidsmedewerkers hier veel profijt van hebben.

Toekomstbestendig bosbeheer
We werken aan toekomstbestendig bosbeheer door beleidsmakers en bosbeheerders te ondersteunen met onafhankelijke kennis en informatie.
Onze bomen en bossen staan onder druk. Ze hebben te lijden door verdroging, verzuring van de bodem, ziekten, plagen, bosbranden en stormen. De effecten hiervan zijn merkbaar in de hele voedselketen van het bosecosysteem. Het bos is versnipperd, relatief jong en vaak uniform van structuur. Bovendien heeft op veel plekken de verjonging van met name loofbomen te lijden onder de hoge wilddruk. Al deze factoren bedreigen de toekomst van ons bos. In weerwil van de bedreigingen wordt er vanuit de maatschappij meer van het bos gevraagd. Nederlanders willen steeds meer in het bos recreëren. Het bos moet bijdragen aan klimaatmitigatie en tegelijkertijd bijdragen aan klimaatadaptatie. De maatschappij wil vooral bos gericht op biodiversiteit. Dat daarvoor soms ook houtkap nodig is, blijkt een lastige boodschap.
Om te zorgen dat bossen ook in de toekomst al deze rollen kunnen blijven vervullen, werken we aan kennis om bossen en de bosbodems gezond en vitaal te houden. We doen onderzoek naar welke boomsoorten beter bestand zijn tegen klimaatverandering. Ook werken we samen met Veluwse boseigenaren in een graasdruk monitoringsonderzoek, waar het kwantitatieve effect van grote hoefdieren op bosverjonging wordt vastgelegd .

Meer bos en bomen
Er zijn, met name vanwege het feit dat bomen en bossen CO2 vastleggen, steeds meer plannen en ambities om in Nederland meer bos en bomen te realiseren. De rijksoverheid heeft de ambitie om in het kader van de Nationale Bossenstrategie het bosareaal in 2030 met 37.000 hectare uit te breiden. Ook wordt ingezet op meer bomen in het landelijk gebied en het uitbreiden van het areaal agroforestry.
Steeds meer provincies, gemeenten, terreinbeheerders en andere partijen, werken samen met ons plannen uit om bij te dragen aan deze doelen. We stimuleren de aanleg van nieuwe bossen door bijvoorbeeld concrete oplossingen te bedenken voor de planologische, financiële en bestuurlijke knelpunten waarmee bosuitbreiding te kampen heeft. Ook proberen we de kwaliteit van bebossingsprojecten te vergroten. Dit doen we door kennis en innovatieve concepten en slimme functiecombinaties te ontwikkelen die aansluiten bij de (toekomstige) maatschappelijke behoeften en opgaven. Deze kennis dragen we weer over aan personen die betrokken zijn bij de aanleg van nieuwe bossen.

Verduurzamen van houtketen en waarderen bos-ecosysteemdiensten
Bossen en bomen produceren zuurstof, versterken de biodiversiteit, leggen CO2 vast, leveren hout, medicijnen en voedsel, zuiveren water, voorkomen erosie en overstromingen, zorgen voor schaduw en verkoeling, dragen bij aan de gezondheid van mensen en zijn belangrijk voor de recreatie. 1,6 miljard mensen zijn afhankelijk van bossen voor hun dagelijks bestaan. Bossen kunnen deze diensten duurzaam blijven leveren, mits ze goed worden beheerd en/of als compleet ecosysteem in stand blijven.
Dat is de essentie van duurzaam bosbeheer waar we ons voor inzetten. Dit doen we door het vergroten van de vraag naar en het aanbod van producten afkomstig uit aantoonbaar duurzaam beheerde bossen in Nederland en daarbuiten. Daarmee geven we bossen meer waarde en verkleinen de prikkel om ze om te vormen naar ander landgebruik.