Status wilgenplantages binnen de wet- en regelgeving

25 september 2014

De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor de teelt van biomassa in wilgenplantages. In Nederland liggen volop kansen voor de aanleg van wilgenplantages, waarbij momenteel vooral wordt gekeken naar wilgenteelt op onbenutte terreinen en op locaties waar de plantage meerdere functies bedient.

Er zijn de afgelopen jaren al diverse voorbeeldplantages aangelegd en er komen steeds meer initiatieven bij. Bij de aanleg van nieuwe plantages komen steeds opnieuw vragen naar voren over de status van wilgenplantages binnen de wet- en regelgeving. Het ontbreekt bijvoorbeeld aan een totaaloverzicht van wet- en regelgeving die van toepassing is op de aanleg en exploitatie van wilgenplantages. Bovendien is de status van wilgenplantages in wet- en regelgeving niet altijd helder. Dit zorgt voor terughoudendheid bij terreineigenaren om wilgenplantages aan te leggen. InnovatieNetwerk heeft Probos daarom gevraagd om voor alle relevante wet- en regelgeving (Boswet, Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet, Concept Natuurbeschermingswet, Wet op de Ruimtelijke Ordening, Wet op de Archeologische Monumentenzorg, Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, Perceelsregistratie, Subsidieregelingen voor (agrarisch) natuurbeheer) in kaart brengen wat de status is van wilgenplantages en waar mogelijk knelpunten, kansen of onduidelijkheden liggen. 

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten en Casper de Groot i.s.m. Fred Kistenkas (Alterra)
opdrachtgever(s): InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk
periode van uitvoering: 2014-2015

© Probos , all rights reserved