Skip to main content

Studiemiddagen inzet houtige biomassa veehouderij

30 november 2015

De intensieve veehouderij kent een groot potentieel voor toepassing van duurzame bio-energie. Het gaat dan met name om die bedrijven die veel warmtevraag hebben. Denk hierbij aan de kalverhouderij, vleeskuikenhouderij en varkenshouderij. Het aanspreken van dit potentieel kan helpen tot meer inzet van houtige biomassa uit natuur, bos, landschap en de houtketen. Daarmee wordt bijgedragen aan de duurzame energiedoelstellingen en wordt daarnaast bijgedragen aan het betaalbaar maken van het beheer van natuur, bos en landschap.

Binnen de intensieve veehouderij zijn inmiddels al biomassa ketels geïnstalleerd, maar veel bedrijven binnen deze sector twijfelen nog of zij de stap van fossiel (aardgas of propaan) naar bio-energie zullen maken. De twijfel komt vaak voort uit onbekendheid en het feit dat het hen aan onafhankelijke feitelijke informatie ontbreekt. Er is veel algemene informatie over het stoken op houtige biomassa beschikbaar, maar deze is niet specifiek op deze doelgroep gericht. Daarnaast vertellen kachelleveranciers/installateurs al snel een gekleurd verhaal. De beste reclame zijn echter de ervaringen van collega veehouders, omdat ze die vertrouwen. Alleen op die manier komt het gehele objectieve en genuanceerde plaatje in beeld.

Daarom organiseert Probos samen met ZLTO drie studiemiddagen die tot doel hebben bedrijven uit respectievelijk de sectoren: kalverhouderij, vleesvarkenhouderij en pluimveehouderij zo objectief mogelijk te informeren over de overstap van gas naar houtige biomassa. Tijdens de studiemiddag (combinatie van inhoud en praktijk) wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

  1. Welke kachels zijn voor mijn situatie geschikt?
  2. Welk brandstofeisen stelt elke kachel en hoe verkrijg ik die kwaliteit?
  3. Wat betekenen deze eisen voor de beschikbaarheid en prijs?
  4. Hoe dient mijn logistieke keten eruit te zien?
  5. Hoe ziet het financiële plaatje er uit en wat zijn de vergunningvereisten?

Een excursie, naar een collega-bedrijf waar reeds een hout gestookte ketel is geplaatst, maakt onderdeel uit van de studiemiddag. Op die manier wordt het verhaal ook door een collega nog een keer vanuit zijn of haar perspectief gebracht en wordt het zgn. leergeldverhaal ook eerlijk verteld. Daarnaast kunnen de deelnemers de impact op de bedrijfsvoering en de omvang van de installatie en opslag van de brandstof nog een keer met eigen ogen zien.

De informatie die tijdens de studiemiddagen wordt gepresenteerd, wordt op een beknopte wijze gepubliceerd op een website of in een publicatie (o.a. weekblad Nieuwe Oogst).

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): Ministerie van Ecomonische zaken
periode van uitvoering: 2016

Rsultaten