Projecten Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa

Hout is een belangrijke grondstof voor de opwekking van hernieuwbare energie. De verwachting is dat de vraag naar houtige biomassa alleen maar zal toenemen. Temeer, omdat houtige biomassa ook een steeds grotere rol gaat spelen als grondstof voor biobased producten. Internationale scenariostudies voorspellen zelfs een tekort aan houtige biomassa op de middellange termijn. Steeds meer wordt er daarom gekeken naar mogelijkheden om binnen Nederland biomassa te telen.

Lees meer...

Op initiatief van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) wordt in samenwerking met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten een drietal praktijkmiddagen over de oogst en verwerking van natuurgras georganiseerd.

Lees meer...

Er ontstaat in de nabije toekomst een grote behoefte aan biomassa. Energieplantages van snelgroeiende boomsoorten zijn zeer efficiënte biomassaproducenten, scoren hoog op de duurzaamheidsladder en herbergen een interessante biodiversiteit. Bovendien kunnen ze uitstekend worden gecombineerd met andere landgebruiksvormen en bieden ze kansen voor een meer kostenefficiënt beheer van het landschap.

Lees meer...

In 2013 hebben Bioniers en Probos een verkennende literatuurstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden om afvalwater te zuiveren met wilgen. Hieruit bleek dat de combinatie van wilgenplantages voor biomassaproductie met zuivering van afvalwater vanuit zowel financieel oogpunt als vanuit doelstellingen voor CO2 reductie zeer interessant is.

Lees meer...

Als gevolg van de economische crisis komt de ontwikkeling van duizenden hectares bedrijventerrein niet of slechts moeizaam op gang. Een deel van deze terreinen kan in potentie worden gebruikt voor de teelt van biomassa.

Lees meer...

Wilgenplantages kunnen in potentie een belangrijke bijdrage leveren aan de Biobased Economy. Uit diverse studies van Probos is naar voren gekomen, dat teelt van houtige biomassa in wilgenplantages het meest kansrijk is wanneer dit wordt toegepast in slimme functiecombinaties.

Lees meer...

In Nederland zijn afspraken gemaakt om meer biomassa uit het bos te oogsten. Hierdoor kan de beschikbaarheid van voedingsstoffen afnemen. Dit rapport geeft een overzicht over de in andere landen bestaande systemen om uitputting van bosbodems tegen te gaan.

Lees meer...

In Nederland zijn tot nu toe vooral helofytenfilters gebruikt om op natuurlijke wijze (afval)water te zuiveren. Rietvelden zijn het meest populair. Hoewel effectief om water te zuiveren, leveren rietvelden geen nuttige biomassa en dus financieel rendement op.

Lees meer...

Energieplantages van snelgroeiende boomsoorten als wilg worden internationaal gezien als een potentieel waardevolle grondstofleverancier voor houtige biomassa. Uit studies van Probos is gebleken dat grootschalige aanleg van wilgenplantages op landbouwgrond in Nederland vooralsnog financieel niet rendabel is.

Lees meer...

In Nederland is er door Stichting Probos (en haar voorgangers) al meer dan twintig jaar kennis ontwikkeld over wilgenenergieplantages. Voor onderzoek zijn er enkele tientallen hectares wilgenplantages aangelegd.

Lees meer...

Pilotproject wilgen-energieplantages bij biologische kippenhouders

Op 1 januari 2013 gaat het project ‘Kiplekker onder de wilgen’ van start. Het project is bedoeld om kennis te ontwikkelen over de aanleg en de exploitatie van wilgenenergieplantages in het uitloopgebied van biologische kippenhouderijen en deze kennis uit te dragen in de sector. In het project zullen onder meer bij twee biologische kippenhouders wilgenenergieplantages worden aangelegd als proefplantage en als voorbeeldobject voor andere kippenhouders.

Lees meer...

Landschap Erfgoed Utrecht, Borgman Beheer Advies bv, stichting Probos, KandT management en Zilverberg advies hebben de haalbaarheid van een regionale markt voor biomassa in het oosten van de provincie Utrecht onderzocht.

Lees meer...

In de regio Oost-Gelderland werkt Probos in opdracht van het Bosschap aan het vergroten van het aantal contracten voor de levering van houtige biomassa uit bos, natuur en landschap. Het doel van dit project is eigenaren van houtige beplantingen te stimuleren meer houtige biomassa aan te bieden als grondstof voor de houtverwerkende industrie of als brandstof voor duurzame energieopwekking.

Lees meer...

Stichting Probos heeft begin 2011 in opdracht van Agentschap NL een verkenning uitgevoerd naar de 'kansen voor de aanleg van wilgenplantages in Nederland'. Daarbij is in beeld gebracht welke alternatieve terreinen (i.p.v. landbouwgrond) beschikbaar en geschikt zijn voor de aanleg van wilgenplantages in Nederland.

Lees meer...

Voor terreinbeheerders is het een uitdaging om natuurgebieden kostenefficiënt te beheren. Zo vergt het bijvoorbeeld veel tijd en geld om open (natuur)terreinen, zoals heideterreinen, bermen en uiterwaarden, in stand te houden.

Lees meer...

Op 16 augustus 2011 is voor een Chinese delegatie een excursie verzorgd op één van de wilgen-energieplantages in het Flevo-energiehout project. De excursie maakte onderdeel uit van de ‘EU-China Rover Basin Management Programme study tour to Europe’.

Lees meer...


De vraag naar houtige biomassa voor de opwekking van duurzame energie neemt sterk toe. Niet alleen overheden zien in duurzame energie uit (houtige) biomassa een belangrijk middel om hun klimaatdoelstellingen te halen. Ook in de praktijk wordt houtige biomassa steeds meer ingezet als schone brandstof.

Lees meer...

Energieplantages van snelgroeiende boomsoorten, zoals wilg, zijn aantrekkelijke biomassaproducenten. Ze zijn efficiënt te telen, zijn zeer geschikt voor de toegepaste conversietechnologie, zijn duurzaam en leveren een bijdrage aan de biodiversiteit in het landelijk gebied.

Lees meer...

Op 27 januari 2011 vond in het Provinciehuis Gelderland in Arnhem het symposium ‘Meer duurzame energie uit houtige biomassa’ plaats. Aan dit symposium namen 90 personen deel.

Lees meer...

In deze studie is gekeken naar de mogelijkheden voor het gebruik van biomassa voor energieopwekking in de regio Beekbergse Poort. Hierbij is rekening gehouden met de verschillende waarden in het gebied en de bestaande mogelijkheden voor biomassateelt. In dit inleidende hoofdstuk wordt de locatie van het projectgebied en de opbouw van het rapport aangegeven.

Lees meer...

label