Skip to main content

Marktscan afvalhout

11 januari 2017

Doel van dit project is het actualiseren van de beschikbare gegevens over de hoeveelheden en de afzetkanalen van gebruikt hout (afvalhout) in Nederland. Daarbij gaat het om Nederlands afvalhout dat op de Nederlandse markt of in het buitenland wordt verwerkt. Geïmporteerd afvalhout blijft daarbij voor zover mogelijk buiten beeld. Er wordt een overzicht gegeven van de spelers op de afvalhoutmarkt en daarnaast worden de stromen op gedetailleerd niveau in beeld gebracht. Indien mogelijk wordt de verhouding tussen A- en B-hout inzichtelijk gemaakt.

In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is het verpakkende bedrijfsleven de uitdaging aangegaan om substantieel meer verpakkingsafvalhout te recyclen. Het afgesproken recyclingpercentage van 45% betekent dat er ruim 50% meer verpakkingshout gerecycled moet worden ten opzichte van de huidige praktijk. In 2014 werd namelijk 25% gerecycled .

Om dit recycling percentage te verhogen is een strategie ontwikkeld. In deze strategie staat een aanpak centraal die zich richt op (her)gebruik en reparatie, inzameling en verwerking, recycling en innovatie, en tot slot eventuele verbranding (mits er geen andere mogelijkheden zijn). Nedvang heeft samen met de sector een roadmap ontwikkeld die de huidige en toekomstige recycling opties voor houten verpakkingen beschrijft. Met behulp van deze roadmap wordt invulling gegeven aan het onderdeel innovatie binnen de hierboven genoemde strategie.

Een actueel beeld van de Nederlandse afvalhoutmarkt is essentieel voor het behalen van de in de roadmap geformuleerde doelen. Alleen op basis van deze informatie kan namelijk worden bepaald welke hoeveelheden er beschikbaar zijn, welke spelers deze stromen verhandelen en/of verwerken, waar het afvalhout op dit moment wordt afgezet en niet op de laatste plaats welk marktpotentieel er ligt voor innovatieve toepassingen en waarmee geconcurreerd zal moeten worden.

Informatie

uitvoerder(s): Fons Voncken en Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): Nedvang
periode van uitvoering: 2017