Skip to main content

Zevende Nationale Bosinventarisatie

17 april 2017

Nederland heeft zich internationaal verplicht tot het rapporteren van veel bos-gerelateerde zaken zoals emissie van broeikasgassen, houtoogststatistieken en biomassa, volgens de regelingen UNFCCC en Kyoto (categorie Land Use, Land Use Change and Forestry, LULUCF), Global Forest Resource Assessment (GFRA), International Tropical Timber Organisation (ITTO/ITTA) en Forest Europe (voorheen Ministerial Conference on Protection of Forests in Europe, MCPFE). Voor al deze rapportages zijn gegevens uit bosinventarisaties nodig. De internationale rapportages zijn terugkerende verplichtingen die om een regelmatige update van de basisgegevens vragen. De onderliggende data die voor deze internationale verplichtingen en rapportages nodig zijn, worden verzameld in nationale bosinventarisaties (NBI). Met het ondertekenen van de Klimaatconventie en het Kyoto Protocol heeft Nederland zich verplicht tot het verzamelen en beschikbaar stellen van data voor de rapportages en toekomstprojecties.

Voor de meeste rapportages geldt dat de gegevens moeten zijn gebaseerd op bosmonitoring met een frequentie van 5 jaar. Voor de rapportage aan de klimaatconventie UNFCCC en Kyoto Protocol wordt de monitoringsfrequentie bij voorkeur gekoppeld aan de duur van de commitment periode. Deze is niet altijd even lang. De vorige periode liep af in 2013, de huidige in 2020. Omdat de rapportage over 2020 in 2022 plaats vindt, betekent dit dat de huidige bosinventarisatie eind 2021 gereed moet zijn.

Naast de internationale wettelijke verplichtingen, zijn er ook nationale rapportage verplichtingen voortvloeiend uit de Natuurbeschermingswet, die gebruik maken van de gegevens van de NBI:

  • Balans van de Leefomgeving: tweejaarlijkse rapportage aan de rijksoverheid om deze te voorzien van de juiste informatie over de beleidsuitvoering, de voortgang en nieuwe ontwikkelingen in natuur en milieu, bos en landschap.
  • Natuurcompendium
  • Natuurverkenning

De Zevende Nationale Bosinventarisatie (NBI-7) wordt anders dan de voorgaande bosinventarisaties opgezet als een continue monitoring met een cyclus van vijf jaren, waarmee alle steekproefpunten één keer per cyclus worden opgenomen.

De algemene doelstelling van de NBI-7 is het steekproefsgewijs inventariseren van het Nederlandse bos om de staat ervan te kunnen beschrijven. Met de gegevens kunnen de internationale rapportages correct en tijdig worden aangeleverd. Binnen de NBI-7 is Probos verantwoordelijk voor het regelen van de toestemmingen voor het uitvoeren van het veldwerk, het ontwikkelen en beheren van de database waarin de meetgegevens worden opgeslagen, het uitvoeren van een controle op de ingevoerde meetgegevens, het opstellen van de tabellen met resultaten en meeschrijven aan de rapportage(s).

Informatie

uitvoerder(s):  Sander Teeuwen, Guus Beerkens en Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
periode van uitvoering: 2017 - 2022

Rapport en Database

Het rapport van de NBI7 en de bijbehorende database zijn hier terug te vinden