Projecten Het bosbedrijf

Duurzaam bosbeheer is niet alleen afhankelijk van het praktische bosbeheer. Ook de wijze waarop het bosbedrijf is georganiseerd en gefinancierd is van grote invloed.  Lees meer...

Tags

Elk jaar voert het LEI onderzoek uit naar de bedrijfsresultaten uit de particuliere bosbouw. Voor het laatste rapport is Probos gevraagd een essay te schrijven over nieuwe economische dragers.

Lees meer...

Voor de duurzame instandhouding van landgoederen en buitenplaatsen is het van belang om de financieringsbasis van het groenbeheer te verbeteren. Stichting Probos heeft tijdens een workshop met eigenaren/beheerders uit Zuid-Holland verschillende opties gepresenteerd om kosten te reduceren, nieuwe inkomstenbronnen aan te boren en bestaande inkomstenbronnen te optimaliseren.

Lees meer...

De vraag naar (houtige) biomassa stijgt snel. Verschillende prognoses laten zien dat er al binnen enkele jaren een tekort aan houtige biomassa zal zijn in Europa. Uiteraard zal dit ook gevolgen hebben voor de prijs van biomassa, die zal naar verwachting zal stijgen. Het telen van biomassa wordt daardoor financieel aantrekkelijk. Stichting Twickel heeft een houtkachel aangeschaft voor de productie van warmte. Naar verwachting produceert het landgoed voldoende houtige biomassa om deze ketel te voeden. Zij wil hiervoor zelfvoorzienend zijn.

Lees meer...

In opdracht van InnovatieNetwerk heeft Stichting Probos in 2012 een Quick Scan uitgevoerd naar de mogelijkheden die Crowd Funding (CF) kan bieden aan de natuur-, bos- en landschap sector (NBL-sector) in het algemeen, en de terreinbeheerders in het bijzonder.

Lees meer...

Crowd Funding is een manier van sociaal lenen en investeren, waarbij marktpartijen elkaar kunnen vinden in vraag en aanbod op verschillende vlakken.

Lees meer...

Samen met het Bosschap en het LEI is een serie voorjaarsbijeenkomsten samengesteld en gehouden met als onderwerp de economie van bos- en natuurbeheer. Probos heeft hierbij een presentatie verzorgd over kostenverhoging en kostenbesparing.

Lees meer...

Het Luntersche Buurtbosch is op woeste grond aangelegd vanaf 1889 in opdracht en naar ontwerp van de notaris dhr. J.H.Th.W. van den Ham (1822 – 1912). Na zijn overlijden schonk notaris Van den Ham het bos aan de door hem opgerichte ‘Stichting Het Luntersche Buurtbosch’. Sinds 1912 zijn dus in zekere zin alle inwoners van Lunteren eigenaar van het Luntersche Buurtbosch. Een unieke situatie. Sinds 1974 beheert de gemeente Ede het Luntersche Buurtbosch.

Lees meer...

In 2011 heeft Probos in opdracht van InnovatieNetwerk het concept “Nieuwe malebossen” ontwikkeld en beschreven. Dit heeft zij gedaan op basis van de historische werking en organisatie van malebossen in Nederland. Malebossen zijn in de 13de eeuw in Nederland ontstaan als gevolg van de grote druk die er, als gevolg van de bevolkingsgroei, op de bossen werd uitgeoefend.

Lees meer...

Landschap Erfgoed Utrecht, Borgman Beheer Advies bv, stichting Probos, KandT management en Zilverberg advies hebben de haalbaarheid van een regionale markt voor biomassa in het oosten van de provincie Utrecht onderzocht.

Lees meer...

In de regio Oost-Gelderland werkt Probos in opdracht van het Bosschap aan het vergroten van het aantal contracten voor de levering van houtige biomassa uit bos, natuur en landschap. Het doel van dit project is eigenaren van houtige beplantingen te stimuleren meer houtige biomassa aan te bieden als grondstof voor de houtverwerkende industrie of als brandstof voor duurzame energieopwekking.

Lees meer...

De Nederlandse FSC-standaard, geaccordeerd in 2005, dient formeel elke vijf jaar herzien te worden. FSC International is bezig met een herziening van de FSC Principes en Criteria en een uitwerking van generieke indicatoren. Om die reden hoeft FSC Nederland niet voor 2012 te beginnen met het herzien van de Nederlandse FSC standaard.

Lees meer...

De laatste decennia is de financiering van bos en natuur stap voor stap steeds meer gedomineerd geraakt door overheidsfinanciering. Door het deels collectieve karakter ervan zal betrokkenheid van overheden bij de financiering in veel gevallen ook in de toekomst aan de orde zijn.

Lees meer...

Van meerdere kanten is opgemerkt dat er bij mensen, die werkzaam zijn in de bossector, veel interesse is voor praktijkgerichte cursussen op hun vakgebied. Echter het aantal beschikbare cursussen is erg laag. Dit is de reden dat Probos het initiatief heeft genomen om samen met andere organisaties te gaan werken aan een volwaardig cursusaanbod voor de bossector.

Lees meer...

De begeleiding van recreatie vormt een belangrijk en tijdrovend onderdeel van het takenpakket van natuurbeheerders en brengt ook de nodige kopzorgen met zich mee. Natuurbeheerders worden bijvoorbeeld regelmatig geconfronteerd met aanvragen voor het organiseren van sportevenementen in hun natuurgebieden.

Lees meer...

Probos houdt zich al jaren bezig met (het beheer van) hakhout en is gevraagd om een veldwerkplaats te begeleiden over hakhoutbeheer.

Lees meer...

Om duurzaam bosbeheer in Oekraïne te ontwikkelen, te promoten en handelsrelaties tussen Oekraïne en Nederlandse bedrijven te stimuleren, is een project opgezet door Probos, FORM International en de State Committee of Forestry of Ukraine.

Lees meer...

Slechts 55% van bij jaarlijkse bijgroei in het Nederlandse bos wordt geoogst. Probos is er voorstander van om te proberen de houtoogst iets te verhogen. En dat kan makkelijk binnen de randvoorwaarden van duurzaam bosbeheer.

Lees meer...

De gezonde financieringsbasis van bosbeheer is één van de speerpunten van Probos. Groene diensten staan van ook regelmatig centraal in het werk van Probos. Naar aanleiding van het project dat Probos samen heeft uitgevoerd met Gelders Particulier Grondbezit heeft de ANWB van de opbrengsten van haar topografische kaarten van het fietsknooppunt op de Veluwe 25 eurocent ter beschikking gesteld aan de grondeigenaren. Probos is gevraagd om dit fonds op een eerlijke en efficiënte manier te verdelen onder de betrokken grondeigenaren op de Veluwe.

Duurzaam bosbeheer is gestoeld op ecologische, sociale én economische principes. Echter, de financiering van bosbeheer is in Nederland de laatste jaren steeds meer afhankelijk geworden van subsidies.

Lees meer...