Skip to main content

Symposium Bos en Energie

06 juni 2013

Met de toenemende verstedelijking in Nederland worden bossen maatschappelijk gezien steeds belangrijker. Asfalt en bebouwing nemen inmiddels al even veel plaats in als het totale areaal bos- en natuurterreinen samen.

Er is duidelijk behoefte aan méér bos voor recreatie, natuurontwikkeling, landschap, milieu en houtproductie. Bij de aanleg van nieuwe bossen is het daarom belangrijk om al in een vroeg stadium rekening te houden met de verschillende maatschappelijke wensen en claims op de beperkte ruimte. Op het symposium Bos en Energie hebben prominente sprekers hun visie gegeven over de positie van ons bos in de samenleving en in hoeverre CO2-vastlegging en CO2-vermijding via de inzet van biomassa voor duurzame energie mogelijk en gewenst zijn in Nederland. Onder andere is besproken hoe de CO2 vastlegging van bos als financieringsbron voor nieuwe bossen in Nederland benut kan worden in relatie tot (toekomstige) emissiehandel. Het symposium was een initiatief van Stichting ProBos, Nationaal Groenfonds, NUON, met medewerking van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging en het Platform Bio-energie.

Informatie

uitvoerder(s): Leen Kuiper
opdrachtgever(s): KNBV en Stichting Public Relations en Bos
periode van uitvoering: 2003

Resultaten

artikel:
verslag: