Skip to main content

Bescherming erfgoedwaarden in het bosbeheer

11 april 2013

Er is de laatste jaren een toenemende aandacht voor cultuurhistorie onder boseigenaren en bosbeheerders. Echter, nog steeds gaan er, vaak onbewust, veel cultuurhistorische waarden verloren. Dit betreft vooral de minder bekende en moeilijk zichtbare (bijvoorbeeld ondergrondse) cultuurhistorische waarden. Met de toenemende houtoogst, neemt het risico op verdwijnen of beschadiging van cultuurhistorische waarden toe. De centrale vraag is daarom hoe voorkomen kan worden dat cultuurhistorische waarden in bossen, mede als gevolg van de toenemende houtoogst, worden aangetast?

De ervaring van Probos is, dat boseigenaren en bosbeheerders over het algemeen zeer welwillend zijn om cultuurhistorische waarden in hun bos te behouden, maar dat zij veel waarden simpelweg niet herkennen, met name de aan het maaiveld onzichtbare waarden. Veel boseigenaren en -beheerders weten niet welke cultuurhistorische waarden zij in hun bosgebied kunnen aantreffen. Bovendien ontbreekt het hen aan concrete handvatten om deze waarden fysiek te beschermen en te integreren met de andere bosfuncties. Het is daarom van belang om te werken aan het vergroten van kennis over herkenning en beheer van cultuurhistorische waarden onder boseigenaren en beheerders. Hiertoe wordt kennis ontwikkeld en worden handreikingen gemaakt die boseigenaren en -beheerders in staat moeten stellen om te bepalen welke gebieden van cultuurhistorisch belang zijn en op welke wijze ze inrichtings- en beheermaatregelen kunnen nemen voor het behoud van de cultuurhistorische waarden. De kennis zal vervolgens worden verspreid onder de doelgroep.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten, Joyce Penninkhof en Patrick Jansen
opdrachtgever(s): Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
periode van uitvoering: 2014 - 2019

Resultaten

rapport
In de pers