Skip to main content

Biomassateelt in water- en veengebieden II

11 januari 2016

Het project zoekt naar potentiële gebieden en partners voor het opzetten en initiëren van pilots rondom biomassateelt in combinatie met wateropgaven (zoals waterberging) of waterinfrastructuur.

Samen met partijen zoals natuurbeherende organisaties, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat en agrarische gebiedcoöperaties zal worden gezocht naar pilotlocaties. Per potentieel gebied wordt kort de situatie en de geschiktheid als pilotlocatie beschreven. De daadwerkelijke aanplant maakt nog geen onderdeel uit van deze fase. Gebieden worden echter uitsluitend onderzocht indien de eigenaren verklaren serieus geïnteresseerd te zijn in realisatie van een biomassaplantage indien de locatie geschikt lijkt.

Het project is een vervolg op het kennisproject 'Biomassateelt in water- en veengebieden', in uitvoering voor het ministerie van I&M directie KLG. Daarin zijn concepten ontwikkeld voor het combineren van biomassateelt in combinatie met wateropgaven of waterinfrastructuur. Daarbij zijn voor elk van die concepten een set criteria opgesteld waaraan mogelijke pilotlocaties moeten voldoen. Deze criteria worden in het onderhavige project gebruikt om potentiële pilotgebieden en partners te zoeken en te selecteren.

Informatie

uitvoerder(s): Joyce Penninkhof, Martijn Boosten en Jaap vd Briel
opdrachtgever(s): Innovatie Agro en Natuur
periode van uitvoering: december 2015 - april 2016