Skip to main content

Demonstratie- en onderzoeksproject biomassateelt voor stalstrooisel en een betere bodem

01 november 2016

In het praktijknetwerk 'Biologisch klimaatneutraal', waaraan onder meer CLM deelnam, hebben 50 biologische boeren in de periode 2012-2015 gezocht naar mogelijkheden om uitstoot van broeikasgassen te verminderen en te compenseren. De deelnemers kwamen er daarbij gaandeweg achter dat een meer ‘out of the box’ aanpak de grootste klimaatwinst oplevert. Twee belangrijke opties daarbij zijn het vastleggen van koolstof in de bodem (verhogen van het organische stof percentage) en het toepassen van Agroforestry (combinatie van landbouw met bosbouw). De zoektocht naar concrete voorbeelden strandde al snel; er is nog nauwelijks praktijkervaring met ‘bomen voor het klimaat’. Een van de boeren heeft de wens uitgesproken om met ondersteuning van CLM en Probos zelf kennis en ervaring op te gaan doen en beschikbaar te stellen voor de hele sector.

CLM en Probos hebben daarom samen met biologisch melkveehouder Henk Hoefnagel het project 'Biomassateelt voor stalstrooisel en een betere bodem' opgezet. In het project gaan de drie partijen aan de slag met de teelt van houtige biomassa op het biologische melkveebedrijf de Henricushoeve van de familie Hoefnagel in Beneden Leeuwen. Dit melkveebedrijf gebruikt houtsnippers in de stal als strooisel (i.p.v. stro), omdat dit het welzijn van de koeien bevordert (ze blijven schoner) en er een beter mestproduct uitkomt. Het stalstrooisel met mest wordt in gecomposteerde vorm aangewend op het land om het organische stofgehalte in de bodem te verhogen. Momenteel worden de houtsnippers aangekocht, maar de wens van de familie Hoefnagel is om deze houtsnippers op het eigen bedrijf te telen. Dit heeft twee redenen. Enerzijds wil men door eigen teelt zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden, zodat men weet dat men ook in de toekomst voldoende en betaalbare houtsnippers beschikbaar heeft. Anderzijds wil men lokale (koolstof)kringlopen zoveel mogelijk sluiten, doordat een deel van de broeikasgasemissies op het bedrijven worden afgevangen door de nieuw aan te leggen biomassaplantages en de toepassing van de houtsnippers als stalstrooisel en uiteindelijk als meststof op het eigen bedrijf.

Doel van het project is om praktijkervaring op te doen met de teelt van houtige biomassa op landbouwbedrijven zoals melkveehouderijen, inzicht te krijgen in de effecten op de CO2-balans/koolstofhuishouding van het bedrijf en andere bedrijven te informeren en inspireren over de mogelijkheden van klimaatwinst.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten, Joyce Penninkhof (Stichting Probos) & Erik van well (CLM)
opdrachtgever(s): Provincie Gelderland en diverse fondsen
periode van uitvoering: 2016-2019

Resultaten

rapport 
in de pers