Skip to main content

Gereedschapskist Klimaat Slim Bosbeheer - fase 1

04 september 2017

In oktober 2016 is door de Nederlandse bos- en houtsector het Actieplan Bos en Hout gelanceerd . Een van de doelen van het Actieplan is om te komen tot een grotere bijdrage van de bos- en houtketen aan het bereiken van de klimaatdoelen. In dat kader is de wens onstaan om een gereedschapskist Klimaat Slim Bosbeheer te ontwikkelen die handvatten moet opleveren om bossen en bomen in te zetten voor klimaatmitigatie, inclusief een overzicht van kosten, baten en neveneffecten. Uiteindelijk moet dit leiden tot het ontwikkelen, testen, uitvoeren en monitoren van concrete maatregelen in bos, landschap en groenbeheer. De gereedschapskist moet actoren die klimaatmaatregelen willen nemen (overheden, terreinbeheerders, ondernemers etc.) ondersteunen en stimuleren met informatie om met bos en bomen een gerichte bijdrage te leveren aan klimaatmitigatie.

Daarnaast is een belangrijke uitdaging om bossen en bomen weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering, zodat ze ook op lange termijn een belangrijke CO2-sink kunnen blijven. Bij terreinbeheerders is steeds meer behoefte aan praktische kennis over het aanpassen van hun beheer aan de gevolgen van klimaatverandering.

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft in het kader van het Nationaal Energie en Klimaatplan opdracht verstrekt voor de fase 1 van
de Gereedschapskist Klimaatslim Bosbeheer. In deze fase wordt een voorstudie gedaan naar de uitwerking van de gereedschapskist op de werkterreinen bosbeheer, bosaanleg, beheer van landschappelijke beplantingen, beheer van stedelijk groen, agroforestry en (houtige) paludicultuur.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten & Jasprina Kremers (Probos), Gert-Jan Nabuurs, Mart-Jan Schelhaas & Anjo de Jong (Wageningen Environmental Research), David Borgman (Borgman Beheer Advies)
opdrachtgever(s): Ministerie van Economische Zaken (EZ)
periode van uitvoering: 2017