Skip to main content

Teelt van houtige biomassa restgronden Lelystad

01 maart 2018

Het borrelt rondom Lelystad van de initiatieven waarin hout en/of houtachtige gewassen voor opwekking van duurzame warmte een centrale rol spelen. Sportcomplex de Koploper heeft een houtkachel voor verwarming van het sportcomplex en zwembad en heeft de wens om lokaal geteelde biomassa te benutten. Uit een verkenning die Probos en Kolstee Proces- en projectadvisering hebben uitgevoerd in de periode 2014-2016 blijkt dat er in en rondom Lelystad vele tientallen hectares restgronden liggen die in potentie benut kunnen worden voor biomassateelt. Hiermee kan het sportcomplex in theorie aan haar biomassabehoefte voorzien. Als vervolgstap wordt er nu gewerkt aan de stimulering van biomassateelt in en rondom Lelystad door het uitwerken van randvoorwaarden en concrete businesscases voor teelt en het maken van afspraken voor aanplant en exploitatie van biomassaplantages met groenaannemers en terreineigenaren.

Doel van het project is om te komen tot de opschaling van de biomassateelt(keten) in en rondom Lelystad. Enerzijds geeft dit op de lange termijn zekerheid over de beschikbaarheid van betaalbare biomassa voor gebruikers van biomassa in Lelystad. Daarnaast dient het project als voorbeeldproject om inspiratie op te doen voor biomassateelt op restgronden elders in Nederland. Met het opzetten van lokale biomassaketens kan de gemeente Lelystad bovendien invulling geven aan de doelstellingen zoals die zijn vastgesteld in de Kadernota Duurzaamheid.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten & Joyce Penninkhof (Stichting Probos) en Gert Kolstee (Kolstee Proces- en projectadvisering)
opdrachtgever(s): Gemeente Lelystad
periode van uitvoering: 2018- 2019