Skip to main content

Landelijk protocol voorkomen verspreiding duizendknoop

24 september 2018

De problematiek rondom Aziatische duizendknopen (waaronder Japanse duizendknoop) is zeer actueel en wijd verspreid. Deze invasieve exotische planten komen voorlopig niet op de EU-exotenverordening. Daarom wordt voor deze soorten geen landelijk beheersplan opgesteld. Tegelijkertijd wordt de negatieve impact van deze soorten momenteel breed erkend.

Diverse partijen, waaronder gemeenten, waterschappen en provincies zijn bezig met bestrijdingspilots en het opstellen van werkwijzen en richtlijnen. Terreineigenaren en overheden hebben niet alleen de wens om Aziatische duizendknopen te bestrijden, maar ook om verdere verspreiding van Aziatische duizendknopen te voorkomen. Er is een grote behoefte aan concrete handvatten hiervoor. Nu worden deze handvatten separaat ontwikkeld waarbij elke partij het wiel opnieuw moet uitvinden. Dit is zonde van de inzet van uren en financiële middelen. Bovendien ontstaan er geen eensluidende, breed gedragen teksten waarmee aannemers uit de voeten kunnen. In een overleg met diverse partijen is in februari 2018 vastgesteld dat er behoefte is aan samenwerking en een gecoördineerde aanpak bij het opstellen van handreikingen en protocollen.

Stichting Probos, Aequator Groen & Ruimte en Geofoxx milieu expertise hebben een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een landelijk toepasbaar en breed gedragen protocol om de verspreiding van Aziatische duizendknopen te voorkomen. In oktober 2018 wordt gestart met het opstellen van een landelijk protocol. Hierbij wordt tevens gewerkt aan standaard bestekbepalingen.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten & Joyce Penninkhof (Probos), Jelle Faber (Aequator Groen & Ruimte), Luuk de Vetten (Geofoxx milieu expertise)
opdrachtgever(s): Provincie Gelderland, Provincie Noord-Brabant, Provincie Utrecht, Vereniging van Bos en Natuurterrein Eigenaren (VBNE), Gemeente 's-Hertogenbosch, Gemeente Uden, Gemeente Bronckhorst, Gemeente Hilvarenbeek en Wetterskip Fryslân
periode van uitvoering: 2018 - 2019

Resultaten

in de pers

Geen ei van Columbus in strijd tegen Aziatische duizendknoop
www.stad-en-groen.nl, 4 december 2019

protocol

Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen

Artikel

Omgaan met Aziatische duizendknopen
Land en Water, maart 2020

Landelijk protocol beheersing en verspreiding Aziatische duizendknoop
Groen, juni 2020