Skip to main content

Gereedschapskist klimaatslim bos- en natuurbeheer

28 september 2021

Klimaatslim bos- en natuurbeheer is nodig om de ambities uit het Klimaatakkoord en de Bossenstrategie op het gebied van bos en natuur te realiseren. Met klimaatslim beheer wordt ingezet op het veerkrachtig maken van bossen tegen klimaatverandering (adaptatie) én het vastleggen van (meer) CO2 in bomen en de bodem (mitigatie). Het delen van kennis en ervaringen is hierbij essentieel. De Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer fungeert als centrale plek.

Het doel van de Gereedschapskist is bosbeheerders, terreineigenaren en beleidsmakers te inspireren en ondersteunen bij het kiezen van de juiste klimaatslimme maatregelen. Hiervoor zijn er maatregelen beschreven met informatie over de effecten op klimaat-, houtproductie-, natuur- en recreatiedoelen evenals de kosten en baten. Voorbeeldprojecten bestaan uit locaties in Nederland waar deze maatregelen in de praktijk zijn uitgevoerd en welke ervaringen daarbij opgedaan zijn. Daarnaast biedt de Gereedschapskist verschillende instrumenten, zoals factsheets over potentieel klimaatslimme boomsoorten, de Boomsoortentabel en het Boomsoortenportaal. De Boomsoortentabel geeft een overzicht van hoe verschillende boomsoorten scoren op eigenschappen die belangrijk zijn voor klimaatslim bos- en natuurbeheer. Het Boomsoortenportaal dient als verzamelplek voor ervaringen van bosbeheerders en -eigenaren met nieuwe of minder bekende boomsoorten.

Meer weten? Ga naar de website van de Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer of volg de Gereedschapskist op LinkedIn.

Informatie

Uitvoerder(s): Joyce Penninkhof, Gino van Maaren, Gera op den Kelder (Stichting Probos), Bas Lerink (Wageningen Environmental Research) & Jasprina Kremers (Borgman Beheer Advies)
Opdrachtgever(s): Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Periode van uitvoering: 2018 - heden