Skip to main content

Basiskwaliteit voor natuur in bossen

05 oktober 2020

Het is algemeen bekend dat het slecht gaat met veel zeldzame soorten, die vooral voorkomen in natuurgebieden. Maar het gaat ook slecht met onze algemene soorten. Er is relatief veel aandacht voor soorten met een ongunstige staat van instandhouding, maar er is veel minder aandacht voor algemene soorten die haast ongemerkt achteruitgaan. Wanneer er wordt gewacht tot een soort op de Rode-Lijst staat, is het vaak te laat om nog in te grijpen. Dat moeten we niet willen. Om deze trend voor algemene soorten te keren is een nieuw begrip geïntroduceerd: Basiskwaliteit Natuur.

Dit project richt zich specifiek op basiskwaliteit natuur in bossen. Juist voor bossen, die veel vormen van medegebruik kennen, is het nuttig om de Basiskwaliteit in beeld te brengen zodat voorkomen kan worden dat overbenutting tot degradatie leidt. Herstel van de Basiskwaliteit zal het functioneren van het bosecosysteem versterken en daarmee de ecosysteemdiensten verduurzamen, mede rekening houdend met de doorgaande verzuring en de klimaatverandering. Dit project richt zich op meer inzicht in het functioneren van het bos als landschapsecologisch systeem en de soorten die daarin belangrijk zijn.

Het eindproduct is een methodiek hoe te komen tot een Basiskwaliteit Natuur in bossen. Het eindproduct biedt inzicht in de Basiskwaliteit van natuur in bossen en welke beheermaatregelen genomen kunnen worden om de Basiskwaliteit te bereiken en te behouden.

Multifunctioneel bosbeheer ligt potentieel gevoelig bij soortenbeschermers. Een interdisciplinair gesprek tussen bosbouwers en soortenbeschermers is daarom van cruciaal belang om dit project te laten slagen. Dit komt al naar voren in de diversiteit van de leden van het consortium maar wordt verder versterkt door het instellen van een wetenschappelijke begeleidingscommissie en een klankbordgroep uit de praktijk.

Informatie

uitvoerder(s): Anne Reichgelt, Joyce Penninkhof (Stichting Probos), Stichting Bargerveen, Bosgroepen, SoortenNL, FLORON, Vogelbescherming, Ecoraad, Institute for Science in Society en Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren
opdrachtgever: Ministerie van LNV en Vogelbescherming Nederland
periode van uitvoering: 2020-2021