Perspectieven bosbeheer Natura 2000 Veluwe

06 juni 2013

In september 2009 dient de provincie Gelderland het ontwerp beheerplan Natura 2000 (N2000) voor de Veluwe gereed te hebben. In de aanloop naar het voorontwerp beheerplan is Stichting Probos gevraagd de perspectieven voor het bosbeheer op te Veluwe in kaart te brengen.

De wisselwerking tussen het bosbeheer en specifieke ecologische doelstellingen staat hierbij centraal. De vraag is wat de mogelijkheden en beperkingen voor het bosbeheer kunnen zijn als gevolg van de N2000 doelstellingen voor specifieke habitats en soorten. Het project inventariseert in samenspraak met bosbeheerders en ecologen mogelijke richtlijnen, mitigerende maatregelen en items voor vergunningverlening en anderzijds het potentieel aan (vrijwillige) acties en projecten die tot realisatie van de N2000 doelen kunnen leiden. Op basis van de resultaten van dit verkennende project kunnen beheerders en provincie nader werken aan de voorbereiding van een selectie van projecten en activiteiten die onderdeel uit gaan maken van het beheerplan.

Informatie

uitvoerder(s): Jaap van den Briel, Patrick Jansen, Mark van Benthem, Peter Schnitger en Annemieke Winterink
opdrachtgever(s): provincie Gelderland
periode van uitvoering: 2008 - 2009

© Probos , all rights reserved