Cultuurhistorie Nijmegen-Mook

06 juni 2013

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Prorail en gemeente Nijmegen hebben in het kader van Natura 2000 een heideherstelplan opgesteld voor de westzijde van het Nederrijkswald. Dit plan voorziet in beheermaatregelen om de kenmerkende flora en fauna van heideterreinen te versterken.

Hiervoor worden bijvoorbeeld bossen gekapt, gedund en brede bosranden gecreëerd. Om hierbij niet onbewust cultuurhistorische waarden te vernietigen, is Probos gevraagd een quick scan uit te voeren naar de cultuurhistorische waarden van het gebied door veldinventarisatie en deskstudie. Het Nederrijkswald is één van de voorbeeldgebieden van Probos om te illustreren op welke wijze cultuurhistorie meegenomen kan worden in bosbeheer.


© Probos , all rights reserved