Quick scan Historische beplanting Nieuwe Hollandse Waterlinie

06 juni 2013

Met als uitgangspunt ‘behoud door ontwikkeling’ wordt door een groot aantal partijen aan de toekomst van de Nieuwe Hollandse Waterlinie gewerkt. Hierbij wordt een transformatie van de bestaande structuur niet uit de weg gegaan.

Tijdens dit proces worden constant keuzen gemaakt met betrekking tot de beplanting open rond de forten. Deze keuze moet zijn ingegeven door feitelijke informatie over de beplanting. Tot op heden was er echter geen eenvoudig ontsluitbare informatie aanwezig over de beplanting van en rond diverse objecten binnen de Waterlinie om te maken keuzen te ondersteunen.

Personen die beslissingen moeten nemen op beleids- of beheersniveau over de beplantingen van en rond diverse objecten binnen de Waterlinie moeten in staat zijn om een zorgvuldige belangenafweging te maken tussen de verschillende waarden van deze beplantingen. Het gaat dan met name om de ecologische, (cultuur)historische en recreatieve waarden. In dit project is door Probos een quick scan uitgevoerd die zich toespitst op het in beeld brengen van de oorspronkelijke situatie van de beplantingen (de cultuurhistorie). Het gaat hierbij dan voornamelijk om de beantwoording van de volgende vragen:

  • Hoe zagen de beplantingen er in de glorietijd van de waterlinie uit?
  • Hoe hebben de beplantingen zich sindsdien ontwikkeld? (met nadruk op periode tot ongeveer 1940)
  • Welke overwegingen speelden een rol bij aanleg en onderhoud van de beplantingen?

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen en Martijn Boosten
opdrachtgever(s): Nieuwe Hollandse Waterlinie
periode van uitvoering: 2006 - 2007

Resultaten

rapport:
artikelen:
handout:

© Probos , all rights reserved