Skip to main content

Bosberichten 1982 - 1986

Bos en hout in China

Bij elke beschouwing over de toekomst van de wereldhoutmarkt vormt China een groot vraagteken. Het lijkt echter meer dan waarschijnlijk dat dit reusachtige land met zijn ruim 1 miljard inwoners een belangrijke rol op de wereldhoutmarkt zal gaan spelen, vooral als importeur. Vandaar dat het voor andere importerende landen, zoals de Westeuropese, echt wel van belang is om kennis te nemen van wat zich op het gebied van bos en bosbouw, van houtprodukten en houtbehoefte in China afspeelt. Daarover, over bos en hout in China, gaat dit Bos en Hout Bericht. Het kan uiteraard niet meer dan een globale schets inhouden.

Wie is voor hout?

Op 9 april j.l. bood de Stichting Bos en Hout de Minister van Landbouw en Visserij de resultaten aan van een onderzoek naar het "image" van het Nederlandse bos, vooral op produktie gericht bos. De studie werd in opdracht van onze Stichting uitgevoerd door de werkgroep Massacommunicatie van de Rijksuniversiteit Utrecht. De geëquêteerden waren beslissers en opinieleiders op het gebied van het bos in Nederland. Tijdens de aanbieding van het rapport "Wie is voor hout" vertelde de heer Van der Harten, voorzitter van de Stichting, iets over de aanleiding tot het onderzoek. Prof drs. A. van der Meiden van de Universiteit Utrecht, die het onderzoek leidde, sprak over de resultaten. Minister Braks gaf na het in ontvangst nemen van het rapport een duidelijke, bondige reaktie. Van de drie toespraken volgt hierna de tekst.

Over de ontwikkeling van de rondhoutprijs

Zowel over historische als toekomstige ontwikkelingen in de prijs van rondhout wordt veel gerekend. geanalyseerd en gefilosofeerd. Daarbij wordt vaak niet voldoende rekening gehouden met de complexiteit van het begrip "rondhout" noch met de invloeden die uitgaan van de houtmarkt elders. In dit "Bos en Hout Bericht" wordt vooral aandacht besteed aan faktoren waarop men moet letten als men zich in de ontwikkeling van rondhoutprijzen wil verdiepen.

De invloed van de overheid op de rondhoutmarkt

Een ieder die met houtprodukten te maken heeft, of hij er nu vàn leeft of mée leeft, heeft te maken met bomen en bos. Dit geldt voor de velen die werken in de houthandel, in houtverwerkende bedrijven of in de papiersector, in drukkerijen en boekwinkels, in meubelzaken en doe-het-zelf winkels. Maar het geldt ook voor die oneindig veel grotere menigte, in feite alle mensen, die hout in hun dagelijkse leven niet kunnen missen. De mensheid gebruikt er zoveel van dat daarvoor elk jaar 3.000.000.000 m3 moet worden geoogst: Dat is een immense hoeveelheid zonder welke het leven van de mens totaal zou veranderen, en zeker niet in gunstige zin! Het is dan ook van groot belang voor een ieder die van en met hout leeft dat het bos blijvend hout kan voortbrengen. Dat is een van de verklaringen waarom overal ter wereld de overheid zich met het bos bezig houdt. Dit "Bos en Hout Bericht" gaat om de invloed die de overheid aldus op de rondhoutmarkt uitoefent.

De houtstroom van meranti, vuren en populieren in 1979 1984 (II)

In het eerste nummer van "Bos en Hout Berichten" van dit jaar informeerden wij u reeds over resultaten van het houtstroomonderzoek. Aan de orde kwamen de houtstroom van meranti en een prognosemodeI. In deze tweede bijdrage worden de houtstromen van vuren en populieren kort behandeld. De gegevens zijn afkomstig uit het rapport "Houtstroomonderzoek meranti vuren populieren 1979-1984". Voor meer details raadplege men dat rapport.

De houtstroom van meranti, vuren en populieren in 1979 1984 (I)

In de zomer van 1984 werd door de Stichting Bos en Hout het rapport "Houtstroomonderzoek - een voorstudie" uitgebracht. Hierover berichtten wij u reeds in "Bos en Hout Berichten" 1984, nummer 6. "Het verdient aanbeveling het houtstroomonderzoek, in de vorm van een proefprojekt, voor een beperkt aantal houtsoorten operationeel te maken", luidde een van de hoofdconclusies van deze voorstudie. Dank zij een belangrijke financiële bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken kon dit proefprojekt worden gerealiseerd. Inmlddeis is dit onderzoek afgesloten en zijn de resultaten vastgelegd in het rapport "Houtstroomonderzoek meranti vuren populieren 1979-1984".