Skip to main content

Tien jaar bosuitbreiding in Noord-Nederland

29 april 2013

Hoe vergaat het de bosu itbreid ing op landbouwbedrijven in Noord-Nederland? Ondanks het ogenschijnlijk grote succes van de regeling Stimulering Bosuitbreiding op Landbouwgronden in vooral het Noorden van Nederland, bleef het resultaat achter bij de verwachtingen. Reden voor de Directie Noord van het ministerie van LNV om een evaluatieonderzoek te starten en de resultaten tot nu toe eens kritisch te beschouwen. Dit Bos en Hout Bericht belicht de kwantitatieve gegevens uit het evaluatieonderzoek en geeft enkele suggesties voor de toekomst.

 Th. Meeuwissen (LNV Directie Noord) & E. van der Staak (student IAHL Velp) 1996