Skip to main content

Bosberichten 2007 - 2011

Crisis werkt ook in rondhoutverwerking door

Sinds 1988 brengt Probos in beeld hoeveel rondhout er in Nederland verwerkt wordt. Er is in 2009 in vergelijking met 2008 15% minder rondhout verwerkt binnen de Nederlandse rondhoutsector. De huidige economische omstandigheden hebben dus ook duidelijk haar weerslag op de rondhoutsector. Dit blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse Probos rondhoutenquête onder alle rondhoutverwerkende bedrijven in Nederland.

Krise wirkt sich auf Rundholzverarbeitung aus

Seit 1988 dokumentiert Probos, wie viel Rundholtz in den Niederlanden verarbeitet wird. In der niederländischen Rundholtz verarbeitenden Industrie wurden im Jahre 2009 im Vergleich zu 2008 15% weniger Rundholtz verarbeitet. Die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen wirken sich also auch deutlich auf diese Branche aus. Dies geht aus den Ergebnissen der Befragung herover, die Probos jährlich unter allen Rundholz veranbeitenden Unternehmen durchführt.

Holz-Zentralblatt

Hooglieren in Nederland?

De oogst in sommige bostypen, zoals natte bossen en bossen op hellingen, stelt bosbeheerders altijd weer voor een dilemma. Oogst is soms noodzakelijk voor de instandhouding van de ecologische of cultuurhistorische waarde, maar hoe moet dat uitgevoerd worden om overmatige schade te voorkomen? In dit Bosbericht een reisverslag van een studiereis naar een hoogliersysteem in Oost-Duitsland.

extra: Demonstratie hooglieroogstsysteem in Overlangbroek

Marktaandeel gecertificeerd hout meer dan verdubbeld

In 2008 was 33,8% van het totale in Nederland verbruikte volume hout en plaatma teriaal voorzien van een certificaat voor duurzaam bosbeheer. Meer dan negentig procent van dit volume voldoet aan de inkoopcriteria van de Nederlandse overheid. Het marktaandeel is een flinke toename ten opzichte van 2005, toen dit aandeel 13,3% bedroeg. Dit blijkt uit de resultaten van een studie die Probos in opdracht van de Ministeries van VROM en LNV in 2009 heeft uitgevoerd.

Marktanteil von zertifiziertem Holz mehr als verdoppelt

Im Jahre 2008 waren 33,8% der insgesamt in den Niederlanden verbrauchten Menge en Schnittholz und Holzwerkstoffen mit einem Zertifikat für nachhaltige Forstwirtschaft versehen. Dieser Anteil erfüllt die in den Niederlanden festgelegten Kriterien für das Beschaffungswesen der öffentlichen Hand. Der Marktanteil ist gegenüber 2005 erheblich gestiegen; im Jahre 2005 betrug er nur 13,3%. Dies geht aus einer Untersuchung hervor, die die Organisation Probos im Auftrag der niederländischen Ministeriumen für Wohnungswesen, Raumordnung und Umweltschutz sowie des Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Nahrungsqualität im Jahre 2009 durchgeführt hat.

Holz-Zentralblatt

Market share of certified wood more than doubles

In 2008 33.8% of the total consumption of sawn wood and wood based panels in the Netherlands was labeled with a certificate of sustainable forest management. 100% of the certified volume complies currently with the procurement regulations of the Dutch government. This share of total consumption is a substantial increase over 2005 when 13.3% of the total consumption was certified. This is the result of a study that Probos performed in 2009 for the Dutch government.