Skip to main content

Lokale biomassaketens en de rol van gemeenten

13 april 2018

Er is een toenemende vraag naar houtige biomassa voor opwekking van warmte bij individuele bedrijven en instellingen en voor lokale warmtenetten. Lokale biomassaketens kunnen in de brandstofvraag voorzien en daarbij het landschap helpen onderhouden. Gemeenten spelen een cruciale rol in de totstandkoming van deze ketens. Probos heeft de succes- en faalfactoren van deze ketens onderzocht.

Jaap van den Briel, Martijn Boosten & Jasprina Kremers, 2018