Skip to main content

Functievervulling bossen in Nederland 2023

30 mei 2024

Gino van Maaren, Jasper Velthuis en Gera op den Kelder, mei 2024

Vanuit het beleid is er al langere tijd behoefte aan extra informatie over de functievervulling en ontwikkelingen van bossen in Nederland. Deze behoefte is als gevolg van de toegenomen aandacht voor bossen in het algemeen, en door de landelijke Bossenstrategie in het bijzonder, alleen maar toegenomen. Dit was en is de aanleiding voor het opzetten van deze rapportage gericht op het geven van inzicht in de functievervulling van bossen in Nederland.

Op basis van bestaande gegevensbronnen is een zo compleet mogelijk beeld gegeven van de stand van zaken van het functioneren van de Nederlandse bossen. Daarbij komen alle facetten aan bod van de ontwikkeling van de bosoppervlakte tot de ontwikkeling van de biodiversiteit, maar ook de bosbedrijfseconomie en grondprijzen in Nederland. Er is steeds gebruik gemaakt van de meest recente gegevensbron. Vanwege het periodiek beschikbaar komen van bepaalde gegevens kan het zijn dat er nog geen actuele informatie beschikbaar is.

De auteurs hopen met dit rapport een belangrijke basis te leggen voor een brede bossenmonitoring en deze door te ontwikkelen richting een soort ‘Bosbarometer’ die in de gaten houdt hoe het met het Nederlandse bos gesteld is.

In deze rapportage wordt ingegaan op vijf thema’s. Hoofdstuk 2 gaat in op de ontwikkeling en indeling van de Nederlandse bosoppervlakte. Hoofdstuk 3 bespreekt het thema biodiversiteit en gaat in op kenmerkende bossoorten. Vervolgens behandelt Hoofdstuk 4 verschillende indicatoren voor vitaal bos. In Hoofdstuk 5 wordt ingegaan op een aantal belangrijke ecosysteemdiensten die bosecosystemen in Nederland leveren. Ten slotte gaat Hoofdstuk 6 in op de bedrijfseconomie van bosbedrijven en de grondprijzen in Nederland.