Skip to main content

Biomassateelt in combinatie met wateropgaven

19 februari 2016

Martijn Boosten, Jaap van den Briel en Joyce Penninkhof, mei 2016

Nederland kent tal van wateropgaven. In een land dat voor een groot deel onder zeeniveau ligt, is de kwaliteit van waterkeringen die het achterland beschermen tegen de zee en de rivieren van groot belang. Ook worden in Nederland steeds meer gebieden ingericht waarin tijdelijk overtollig water kan worden geborgen om wateroverlast te voorkomen. De grote uitdaging is om bij het realiseren van wateropgaven naast waterdoelen ook andere (maatschappelijke) doelen te dienen en functies te combineren.

Een van de kansen voor het combineren van functies is de productie van biomassa. De markt voor houtige biomassa voor de opwekking van hernieuwbare energie en (in toenemende mate) als grondstof voor hoogwaardige biobased toepassingen is sterk in opkomst. Teelt van houtige biomassa kan een economische drager van belang worden voor het beheer van groen op en rond gronden en infrastructuur voor wateropgaven.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (directie Klimaat, Lucht en Geluid) en het ministerie van Economische Zaken (Innovatie Agro & Natuur) is door Probos onderzocht wat kansrijke combinaties zijn voor het realiseren van wateropgaven en de teelt van houtige biomassa. Daarnaast is verkend waar mogelijk pilots kunnen worden gestart.