Skip to main content

Voorstudie gewascode agroforestry - Advies voor erkenning en duidelijke regelgeving

07 september 2020

Boki Luske, Evert Prins (Louis Bolk Instituut), Anne Reichgelt, Jasprina Kremers (Probos), september 2020

Op dit moment bevindt agroforestry zich in een kleine niche van het agrarisch domein. Om opschaling van het aantal hectares te realiseren, is ontwikkeling van deze niche gewenst. De bestaande wet- en regelgeving kan daarbij geen struikelblok vormen. In opdracht van het Ministerie van LNV hebben Louis Bolk Instituut en Probos een voorstudie uitgevoerd naar een mogelijke gewascode voor agroforestry. De hoofdvraag hierbij was of een nieuwe gewascode nodig is voor andere vormen van agroforestry dan voedselbossen, of dat de huidige gewascodes volstaan.

Het antwoord op deze vraag is: ja, er is een nieuwe gewascode agroforestry nodig zodat er bij de opschaling van agroforestry eenduidige registratierichtlijnen zijn en het voor ondernemers eenvoudiger wordt.
Een gewascode voor agroforestry geeft erkenning voor dit landbouwsysteem en maakt het eenvoudiger voor ondernemers om ermee aan de slag te gaan.
Met een aparte gewascode voor agroforestry kan bijgehouden worden in welke mate agroforestry in Nederland wordt toegepast en of een beoogde opschaling bereikt wordt. Ook biedt een gewascode agroforestry de mogelijkheid om voor deze bomen een uitzondering te ontwikkelen op de herplantplicht.

Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met het RVO, agrarisch ondernemers en andere stakeholders die betrokken zijn bij de ontwikkeling van agroforestry in Nederland.