Skip to main content

Meer hoogwaardig gebruik van Nederlands hout

10 september 2020

Jan Oldenburger,  Anne Reichgelt,  Martijn Boosten,  Joyce Penninkhof,  Sander Teeuwen,  Jasprina Kremers en Mark van Benthem, september 2020

In de Bossenstrategie wil men voor gebruik van hout uitgaan van cascadering waarbij hoogwaardige toepassingen worden bevorderd en na hoogwaardige en circulaire toepassing alleen nog beperkt kleinere reststromen overblijven voor energieproductie. Op basis van het huidige oogstaandeel van de bijgroei lijkt er ruimte voor een lichte stijging van de houtoogst in het Nederlandse bos.

Het streven is ook inlands hout hoogwaardiger in te zetten. Niet alleen vanwege die toepassing zelf, maar ook vanwege het effect op het bosbeheer. De maatschappelijke waardering van bossen en het begrip van de betekenis van houtgebruik voor de totale CO2-impact van bossen wordt groter. Door een upgrade van hout kan de economische situatie van het bosbeheer verbeteren.

In dit rapport dat Probos in opdracht van het ministerie van LNV heeft opgesteld wordt allereerst hoogwaardig houtgebruik gedefinieerd. Vervolgens wordt in de verschillende hoofdstukken ingegaan op:

1. Verschillende aspecten van duurzaam bosbeheer
2. De economische waarde van houtoogst voor het bosbeheer
3. De te verwachten ontwikkelingen ten aanzien van de toekomstige vraag naar hout voor hoogwaardige toepassingen in Nederland en Europa
4. De huidige en toekomst beschikbaarheid van rondhout uit het Nederlandse- en Europese bos
5. De klimaatimpact van een hoogwaardigere toepassing van Nederlands hout
6. De randvoorwaarden voor een optimale ontwikkeling van de Nederlandse rondhoutketen
7. Voorstellen voor maatregelen en instrumenten ter stimulering van meer hoogwaardig houtgebruik.