Skip to main content

Rapporten: 2020

Meer hoogwaardig gebruik van Nederlands hout

Jan Oldenburger,  Anne Reichgelt,  Martijn Boosten,  Joyce Penninkhof,  Sander Teeuwen,  Jasprina Kremers en Mark van Benthem, september 2020

In de Bossenstrategie wil men voor gebruik van hout uitgaan van cascadering waarbij hoogwaardige toepassingen worden bevorderd en na hoogwaardige en circulaire toepassing alleen nog beperkt kleinere reststromen overblijven voor energieproductie. Op basis van het huidige oogstaandeel van de bijgroei lijkt er ruimte voor een lichte stijging van de houtoogst in het Nederlandse bos.

Voorstudie gewascode agroforestry - Advies voor erkenning en duidelijke regelgeving

Boki Luske, Evert Prins (Louis Bolk Instituut), Anne Reichgelt, Jasprina Kremers (Probos), september 2020

Op dit moment bevindt agroforestry zich in een kleine niche van het agrarisch domein. Om opschaling van het aantal hectares te realiseren, is ontwikkeling van deze niche gewenst. De bestaande wet- en regelgeving kan daarbij geen struikelblok vormen. In opdracht van het Ministerie van LNV hebben Louis Bolk Instituut en Probos een voorstudie uitgevoerd naar een mogelijke gewascode voor agroforestry. De hoofdvraag hierbij was of een nieuwe gewascode nodig is voor andere vormen van agroforestry dan voedselbossen, of dat de huidige gewascodes volstaan.

Meer bos en bomen in Groningen voor klimaat, natuur en mensen. Kansen, (maatschappelijke) baten en kosten van het provinciaal Programma Bos en Hout

Martijn Boosten, Jasprina Kremers (Probos), Linda Noorman, Bart Vries (Provincie Groningen), Sander Teeuwen (Probos), augustus 2020

Er is steeds meer aandacht voor de bijdrage die bos en bomen leveren aan klimaat, biodiversiteit en een mooie leefomgeving voor zowel gezondheid als recreatie. In Groningen wordt met het Programma Bos en Hout invulling gegeven aan de ambitie om meer bos en houtopstanden in allerlei varianten aan te leggen. Deze publicatie geeft een overzicht van de doelen en de eerste uitwerking van dit programma. Waar liggen kansen voor uitbreiding van groen? Welke bijdrage leveren bos, groene lijnen in het landschap, erfbeplantingen en groen op bedrijventerreinen aan de CO2-reductie, het versterken van de biodiversiteit en het verbeteren van de leefomgeving? Wat zijn hiervan de kosten? De publicatie is bedoeld om alle belanghebbenden (zoals provincie, gemeenten, waterschappen, groene gebiedspartners en agrarisch collectieven) te informeren, maar vooral te inspireren, om samen invulling te geven aan een groener en duurzamer Groningen.

Revitalisering Nederlandse bossen

Etiënne Thomassen (Bosgroep Zuid-Nederland), Sander Wijdeven (Staatsbosbeheer), Martijn Boosten (Probos), Wouter Delforterie (Bosgroep Midden-Nederland), Bart Nyssen (Bosgroep Zuid-Nederland), juli 2020

De Nederlandse bossen staan onder druk. Op veel plekken functioneert de bosbodem niet goed meer, omdat deze verzuurd is door een overmaat aan stikstof en zwaveloxide. Het veranderende klimaat zorgt voor droogte en hitte, wat voor nog grotere problemen en uitdagingen zorgt. De meeste grondwaterafhankelijke bossen staan nog eens extra onder druk, door een verlaging van de grondwaterstand. In opdracht van het ministerie van LNV hebben de Bosgroepen, Probos en Staatsbosbeheer een kennisdocument geschreven over het revitaliseren van Nederlandse bossen met als doel om toekomstbestendige bossen te creëren die een breed scala aan functies kunnen vervullen. Het kennisdocument dient als input dient voor de Bossenstrategie.

Bouwstenen voor CO2-opslag in bomen, bos en natuur Provincie Fryslân

Quiryn Kaasschieter & Mathijs Dijkstra (LAOS Landschapsarchitectuur), Martijn Boosten (Stichting Probos), Frans Debets (Debets BV) & Annet Kampinga (Touché concept en copy), juni 2020

In het Klimaatakkoord is voor de sector Bomen Bos Natuur een doelstelling opgenomen om 0,4 Mton CO2 emissiereductie te realiseren. De provincie Fryslân wil samen met haar partners een deel van deze doelstelling vorm en inhoud te geven. In opdracht van de provincie hebben LAOS Landschapsarchitectuur, Probos, Debets BV en Touché Concept & Copy 18 bouwstenen ontwikkeld die als input kunnen dienen voor de provinciale uitwerking van deze opgaven. De bouwstenen bestaan uit ruimtelijke en beheersmatige bouwstenen variërend van uitbreiding van bossen, kwelders en houtwallen tot revitalisering van landschapselementen en klimaatslim ketenbeheer. Tevens zijn er beleidsmatige bouwstenen ontwikkeld. De bouwstenen zijn tot stand gekomen via sessies met stakeholders waarin de mogelijkheden in de Friese context zijn verkend en er is gekeken hoe de opgave in de verschillende Friese regio's kan worden uitgewerkt.

Factsheets Klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur.

Martijn Boosten, Jaap van den Briel (Probos), Bas Lerink (WUR), Vincent Lokin (Arboribus Silva), Mart-Jan Schelhaas (WUR), januari 2020

Een praktische handreiking voor effectief klimaatslim bos- en natuurbeheer en toepassing van hout.

De Factsheets zijn bedoeld als praktische rekenhulp voor het inschatten van het mitigatie-effect van klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur (BBN). Aanleiding voor het opstellen van de Factsheets was de behoefte van partijen (zowel overheden als private initiatiefnemers) aan een eenduidige en toegankelijke beschrijving van de maatregelen waarmee inhoud kan worden gegeven aan de klimaatmitigatie-opgave van het Klimaatakkoord met bomen, bossen en natuur. Die opgave is om uiterlijk in 2030 tenminste 0,4 tot 0,8 Mton CO2 per jaar additioneel vast te leggen. Op verzoek van de Projectgroep Bomen, Bossen en Natuur (BBN) heeft een team van Probos, WUR en Arboribus Silva deze Factsheets in korte tijd samengesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van kengetallen die zijn gebruikt voor het opstellen van het Klimaatakkoord en van inzichten die voortkomen uit de BBN-‘klimaatenvelop’ pilots en die voortdurend worden bijgewerkt in de Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer.

In 2022 heeft een herziening plaatsgevonden van de Factsheets, deze zijn hier te vinden.