downloaden

Jan Oldenburger & Fons Voncken, juni 2017

Cijfers en achtergronden

In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is het verpakkende bedrijfsleven de uitdaging aangegaan om substantieel meer verpakkingsafvalhout te recyclen. Het afgesproken recyclingpercentage van 45% betekent dat er ruim 50% meer verpakkingshout gerecycled moet worden ten opzichte van de huidige praktijk. Om dit recyclingpercentage nu en in de toekomst te realiseren, is een strategie ontwikkeld. In deze strategie staat een aanpak centraal die zich richt op (her)gebruik en reparatie, inzameling en verwerking, recycling en innovatie, en tot slot eventuele verbranding (mits er geen andere mogelijkheden zijn).

Nedvang heeft samen met de sector een Roadmap ontwikkeld die de huidige en toekomstige recyclingopties voor houten verpakkingen beschrijft. Met behulp van deze Roadmap wordt invulling gegeven aan het onderdeel innovatie binnen de hierboven genoemde strategie. Een actueel beeld van de steeds veranderende Nederlandse afvalhoutmarkt is essentieel voor het behalen van de in de Roadmap geformuleerde doelen. Alleen op basis van deze informatie kan namelijk worden bepaald welke hoeveelheden er beschikbaar zijn, welke spelers deze stromen verhandelen en/of verwerken, waar het afvalhout op dit moment wordt afgezet en niet op de laatste plaats welk marktpotentieel er ligt voor innovatieve toepassingen en waarmee geconcurreerd zal moeten worden. In opdracht van Nedvang heeft Probos de gegevens over de hoeveelheden en de afzetkanalen van afvalhout in Nederland geactualiseerd.

Tags