Publicaties Rapporten: 2020

Sander Teeuwen, Jan Oldenburger, Sven van Best en Jasprina Kremers, december 2020

Productie, import, export en consumptie van houtproducten in 2019
Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit laat al decennialang bos- en houtstatistieken opstellen, zodat een langjarige tijdreeks van bos- en houtcijfers beschikbaar is. Deze informatie is de basis voor de ontwikkeling en implementatie van bosbeleid (Bossenstrategie, provinciale bosvisies), maar ook beleid voor: groene (circulaire) economie en grondstoffenvoorziening; hernieuwbare energie (biomassagebruik); klimaatadaptatie en -mitigatie; CO2-vastlegging landgebruik (LULUCF); economie en financiering van de natuur- en bossector; EU-houtverordening en FLEGT; duurzaam bosbeheer en duurzame ketens.

Lees meer...

Bas Lerink, Mart-Jan Schelhaas, Sandra Clerkx, Paul Copini, Jeroen Veraart, Gert-Jan Nabuurs (Wageningen Environmental Research), Jan den Ouden, Ute Sass-Klaassen, Fred Kistenkas, Bart Kruijt (Wageningen University), Martijn Boosten, Jasprina Kremers, Anne Reichgelt, Joyce Penninkhof, Jan Oldenburger (Stichting Probos), Martijn Snoep (Face the Future), Harrie Hekhuis, Casper de Groot (Staatsbosbeheer), Gerard Koopmans, Dennis Lindenbergh, Wouter Delforterie (Bosgroep Midden Nederland), Vincent Lokin (Arboribus Silva), Wytze van der Gaast (JIN Climate and Sustainability), Paul Vertegaal (Natuurmonumenten), Guido Enthoven (Instituut Maatschappelijk Innovatie), Daan Groot (Natuurverdubbelaars), Mark Brunsveld (VBNE), Simone Groenendijk (Trees for all), Piet Rombouts (Rombouts Agro-Ecologie), Marc Buiter (Stichting Voedselbosbouw), Irma Corten (Zilverberg Advies), Rene Klaassen (Stichting Hout Research), Eric de Munck (Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen), Paul van den Heuvel (Centrum Hout), David Borgman(Borgman Beheer Advies), Peter Derksen(Stichting Nationale Boomfeestdag), Ton van Korven(ZLTO), december 2020

In het Klimaatakkoord is de ambitie opgenomen voor een additionele CO2-vastlegging van 0.4–0.8 Mton/jr in bos en natuur in 2030. Om deze ambitie te realiseren, is ervaring nodig met maatregelen voor klimaatslim bos- en natuurbeheer. 

Lees meer...

Sietze van Dijk, Mark van Benthem, Joyce Penninkhof (Probos), Andries van Eckeveld (Innovita), December 2020

Best Practice Guide to successful introduction of lesser known timber species

This Best Practice Guide “Promoting The Lesser Known” is an outcome of the project ‘Market introduction of Surinamese Lesser Known Timber Species (LKTS) in Europe’. The aim of the project is to strengthen sustainable management of Suriname tropical forests by: i) bringing more balance in the forest composition and the tree species to be harvested; ii) increasing the economic value of these forests and iii) creating a market for quality timber in line with its potential uses.

Lees meer...

Mark van Benthem, Sietze van Dijk, Suzanne Stas, October 2020
Client(s): Union des Forestiers et Industriels du Bois du Gabon (UFIGA)

In 2018, Gabon’s president announced that all forest concessions in the country should be certified by the Forest Stewardship Council (FSC) standard by 2022. A challenging ambition. Since the announcement, the forest sector in Gabon has been strongly mobilised, aiming at gathering and sharing of knowledge and information on the various certification schemes for sustainable forest management.

Lees meer...

Jan Oldenburger,  Anne Reichgelt, Sander Teeuwen, oktober 2020

De factsheets zijn een rekenhulpmiddel voor het ramen van de kosten voor aanplant van verschillende beplantingstypen. Verschillende partijen hadden behoefte aan een verbeterd inzicht in de kosten die gepaard gaan met de ambities ten aanzien van het uitbreiden van het bosareaal, boscompensatie en de aanleg van de verschillende landschapselementen.

Lees meer...

George White (GTF), Mark van Benthem (Probos), Jan Oldenburger (Probos) & Sander Teeuwen (Probos), October 2020

Commissioned by:
IDH, the Sustainable Trade Initiative

If the EU27+UK would source 100% verified sustainable tropical timber products, it would positively impact over 18 mill ha semi and natural tropical forests and reduce CO2 emissions by at least 100 million metric tons. These are the main findings of our latest market data report developed with the Global Timber Forum and IDH, the Sustainable Trade Initiative, breaking new ground regarding secondary timber products.

Lees meer...

Jan Oldenburger,  Anne Reichgelt,  Martijn Boosten,  Joyce Penninkhof,  Sander Teeuwen,  Jasprina Kremers en Mark van Benthem, september 2020

In de Bossenstrategie wil men voor gebruik van hout uitgaan van cascadering waarbij hoogwaardige toepassingen worden bevorderd en na hoogwaardige en circulaire toepassing alleen nog beperkt kleinere reststromen overblijven voor energieproductie. Op basis van het huidige oogstaandeel van de bijgroei lijkt er ruimte voor een lichte stijging van de houtoogst in het Nederlandse bos.

Lees meer...

Boki Luske, Evert Prins (Louis Bolk Instituut), Anne Reichgelt, Jasprina Kremers (Probos), september 2020

Op dit moment bevindt agroforestry zich in een kleine niche van het agrarisch domein. Om opschaling van het aantal hectares te realiseren, is ontwikkeling van deze niche gewenst. De bestaande wet- en regelgeving kan daarbij geen struikelblok vormen. In opdracht van het Ministerie van LNV hebben Louis Bolk Instituut en Probos een voorstudie uitgevoerd naar een mogelijke gewascode voor agroforestry. De hoofdvraag hierbij was of een nieuwe gewascode nodig is voor andere vormen van agroforestry dan voedselbossen, of dat de huidige gewascodes volstaan.

Lees meer...

Martijn Boosten, Jasprina Kremers (Probos), Linda Noorman, Bart Vries (Provincie Groningen), Sander Teeuwen (Probos), augustus 2020

Er is steeds meer aandacht voor de bijdrage die bos en bomen leveren aan klimaat, biodiversiteit en een mooie leefomgeving voor zowel gezondheid als recreatie. In Groningen wordt met het Programma Bos en Hout invulling gegeven aan de ambitie om meer bos en houtopstanden in allerlei varianten aan te leggen. Deze publicatie geeft een overzicht van de doelen en de eerste uitwerking van dit programma. Waar liggen kansen voor uitbreiding van groen? Welke bijdrage leveren bos, groene lijnen in het landschap, erfbeplantingen en groen op bedrijventerreinen aan de CO2-reductie, het versterken van de biodiversiteit en het verbeteren van de leefomgeving? Wat zijn hiervan de kosten? De publicatie is bedoeld om alle belanghebbenden (zoals provincie, gemeenten, waterschappen, groene gebiedspartners en agrarisch collectieven) te informeren, maar vooral te inspireren, om samen invulling te geven aan een groener en duurzamer Groningen.

Etiënne Thomassen (Bosgroep Zuid-Nederland), Sander Wijdeven (Staatsbosbeheer), Martijn Boosten (Probos), Wouter Delforterie (Bosgroep Midden-Nederland), Bart Nyssen (Bosgroep Zuid-Nederland), juli 2020

De Nederlandse bossen staan onder druk. Op veel plekken functioneert de bosbodem niet goed meer, omdat deze verzuurd is door een overmaat aan stikstof en zwaveloxide. Het veranderende klimaat zorgt voor droogte en hitte, wat voor nog grotere problemen en uitdagingen zorgt. De meeste grondwaterafhankelijke bossen staan nog eens extra onder druk, door een verlaging van de grondwaterstand. In opdracht van het ministerie van LNV hebben de Bosgroepen, Probos en Staatsbosbeheer een kennisdocument geschreven over het revitaliseren van Nederlandse bossen met als doel om toekomstbestendige bossen te creëren die een breed scala aan functies kunnen vervullen. Het kennisdocument dient als input dient voor de Bossenstrategie.

Quiryn Kaasschieter & Mathijs Dijkstra (LAOS Landschapsarchitectuur), Martijn Boosten (Stichting Probos), Frans Debets (Debets BV) & Annet Kampinga (Touché concept en copy), juni 2020

In het Klimaatakkoord is voor de sector Bomen Bos Natuur een doelstelling opgenomen om 0,4 Mton CO2 emissiereductie te realiseren. De provincie Fryslân wil samen met haar partners een deel van deze doelstelling vorm en inhoud te geven. In opdracht van de provincie hebben LAOS Landschapsarchitectuur, Probos, Debets BV en Touché Concept & Copy 18 bouwstenen ontwikkeld die als input kunnen dienen voor de provinciale uitwerking van deze opgaven. De bouwstenen bestaan uit ruimtelijke en beheersmatige bouwstenen variërend van uitbreiding van bossen, kwelders en houtwallen tot revitalisering van landschapselementen en klimaatslim ketenbeheer. Tevens zijn er beleidsmatige bouwstenen ontwikkeld. De bouwstenen zijn tot stand gekomen via sessies met stakeholders waarin de mogelijkheden in de Friese context zijn verkend en er is gekeken hoe de opgave in de verschillende Friese regio's kan worden uitgewerkt.

Martijn Boosten, Jaap van den Briel (Probos), Bas Lerink (WUR), Vincent Lokin (Arboribus Silva), Mart-Jan Schelhaas (WUR), januari 2020

De factsheets zijn bedoeld als praktische rekenhulp voor het inschatten van het mitigatie-effect van klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur (BBN). Aanleiding voor het opstellen van de factsheets was de behoefte van partijen (zowel overheden als private initiatiefnemers) aan een eenduidige en toegankelijke beschrijving van de maatregelen waarmee inhoud kan worden gegeven aan de klimaatmitigatie-opgave van het Klimaatakkoord met bomen, bossen en natuur. Die opgave is om uiterlijk in 2030 tenminste 0,4 tot 0,8 Mton CO2 per jaar additioneel vast te leggen. Op verzoek van de Projectgroep Bomen, Bossen en Natuur (BBN) heeft een team van Probos, WUR en Arboribus Silva deze Factsheets in korte tijd samengesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van kengetallen die zijn gebruikt voor het opstellen van het Klimaatakkoord en van inzichten die voortkomen uit de BBN-‘klimaatenvelop’ pilots en die voortdurend worden bijgewerkt in de Gereedschapskist Klimaatslim Bosbeheer.