wal Uddel
Oude Bossen Veluwe     Wallen van de Veluwe

Verspreid over de Veluwe komen in bossen en natuurterreinen vele aarden wallen en walstructuren voor. Om deze elementen in het terreinbeheer een goede plek te geven en te kunnen waarderen, is kennis over de historie van de diverse wallen en walstructuren onontbeerlijk. Er is reeds behoorlijk veel bekend over de historie van wallen, maar er zijn ook nog veel lacunes in de kennis. Daarnaast is er behoefte aan handvatten voor het omgaan met wallen in het beheer en het herstel van wallen. Hiermee moet worden voorkomen dat er in de uitvoering niet-onderbouwde of zelfs verkeerde (en onherstelbare) ingrepen aan de wallen plaatsvinden.

Probos heeft daarom in opdracht van de provincie Gelderland in het najaar van 2010 de kennis en kennisvragen over de historie en het beheer van wallen op de Veluwe bijeengebracht in een notitie. Deze notitie is op 1 november 2010 besproken tijdens een deskundigenworkshop in het provinciehuis in Arnhem. De notitie en de resultaten van deze workshop zijn door Probos gebundeld in het rapport:

“Wallen van de Veluwe: Aandachtspunten voor beheer en historische referenties voor diverse waltypen” (Martijn Boosten, Mark van Benthem & Patrick Jansen, Stichting Probos, december 2010).

Dit rapport kan worden gedownload op de website van Probos.

Zie ook:
Praktijkgids en symposium wallen
Archeologisch onderzoek wallen en greppels

Dit project wordt gefinancierd door de Provincie Gelderland, de uitvoering is in handen van Stichting Probos.