Skip to main content

Verkenning ecosysteemdiensten bomen langs het hoofdwegennet

02 juli 2020

Wegbermen zijn noodzakelijk voor het functioneren van wegen. Daarnaast kunnen bermen ook andere functies vervullen, bijvoorbeeld voor natuur. Voor Rijkswaterstaat staan verkeersveiligheid en een vlotte doorstroming van het verkeer voorop. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directoraat-generaal Mobiliteit wil onderzoeken of Rijkswaterstaat met haar bermen kan bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen in de Nationale Bossenstrategie.

Daarom zal Probos voor bos, bomen en struiken langs het hoofdwegennet inzichtelijk maken wat de ecosysteemdiensten zijn en welke bijdrage zij ook kunnen leveren bij het halen van diverse andere beleidsdoelen. Daarnaast wordt een beslisboom ontwikkeld om een goed onderbouwde keuze te maken tussen boom- en struiksoorten op basis van ecosysteemdiensten en locatie specifieke omstandigheden zoals bodemgesteldheid en de grondwaterstand.

Resultaat

Inmiddels is het rapport 'Ecosysteemdiensten bos langs het hoofdwegennet' opgeleverd.

Informatie

uitvoerder(s): Anne Reichgelt, Martijn Boosten, Sietze van Dijk, Jasprina Kremers, Gera op den Kelder (Stichting Probos) en Nico Spliethof (Borgman Beheer Advies)
opdrachtgever(s): Rijkswaterstaat
periode van uitvoering: 2021