Skip to main content
Werkveld:

Gegevensvoorziening

Betrouwbare statistieken en marktgegevens over bos en hout zijn van groot belang voor beleid, onderzoek en bosbeheer. Probos verzamelt, bewerkt, analyseert, communiceert en archiveert al decennialang statistieken. Probos is dé gegevensautoriteit op het gebied van bos- en houtgerelateerde statistieken. Wij gaan voor innovaties in dataverzameling en het koppelen van (bos)data aan biodiversiteit en klimaat

Nederlandse Bosinventarisaties

Vanaf september 2012 zijn inventarisatiewerkzaamheden uitgevoerd voor de Nederlandse Bosinventarisaties (NBI's). Dat zijn de opvolgers van het Meetnet Functievervulling bos (MFV bos) (officieus de 5e Nederlandse bosinventarisatie, NBI-5). De NBI-6 liep van 2012 en 2013, de NBI-7 liep van 2017 tot en met 2021 en momenteel loopt de NBI-8 (van 2022 tot en met 2026).

Nationale en internationale bos- en houtstatistieken (2021-2025)

Probos vult jaarlijks de internationale houtenquêtes (Joint Forest Sector Questionnaire, JFSQ) voor Nederland in t.b.v. UNECE, FAO, EU, Eurostat en ITTO en treedt daarbij op als nationaal correspondent. Daarvoor verzamelt zij jaarlijks cijfers over de Nederlandse rondhoutverwerking en de handel in (houtige) biomassa. Daarnaast bewerkt en analyseert zij de de gegevens uit de CBS-handelsstatistieken voor hout, pulp en papier en karton en de producten die daarvan worden gemaakt.

Criteria voor vaststellen doelbereik bosverjonging in Natura2000 habitattypen op de Veluwe

Voor een nadere uitwerking van het Natura 2000 beheerplan Veluwe is een beoordelingskader opgesteld (Bijlsma et al. 2021). In een twaalftal deelgebieden van de Veluwe wordt dit beoordelingskader toegepast om enerzijds het huidige ecologisch functioneren van de habitattypen te kunnen evalueren (mate van doelbereik), en om anderzijds knelpunten te onderscheiden in de verschillende deelgebieden om gerichte herstelmaatregelen te kunnen formuleren.

Leveren onderbouwing toestand bos op de Veluwe

De provincie Gelderland werkt op dit moment aan een Natura 2000 herstelprogramma voor de bossen op de Veluwe. Ter beoordeling van de huidige toestand van de verschillende Natura 2000-habitattypen en leefgebieden wordt gebruik gemaakt van een door Bijlsma et al., 2021 ontwikkeld ecologisch beoordelingskader. Bij de beoordeling van bos zijn met name de structuurkenmerken van belang, omdat zij als het ware het decor vormen voor de soorten waarop het herstelplan zich richt. Voor het uitvoeren van een volledige beoordeling ontbreekt het op sommige aspecten echter aan voldoende gegevens waardoor deze niet of beperkt worden beoordeeld.

Estimating the 2020 share of verified sustainable tropical timber imports by the EU + UK and its impact on forests

The aim of this study is to make further insightful the sustainability and legality of the import of tropical primary and secondary wood products by the EU27+UK. The seven main importing countries (Belgium, France, The Netherlands, Italy, United Kingdom, Germany and Spain) together represent approximately 90% of the EU28 primary tropical timber product import. The concentration of imports in these seven countries provides a strong lever for change. A rapid shift towards sustainable timber could have wide-ranging consequences for the world’s tropical forests.

Jaarlijkse datalevering PBL

In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt Probos jaarlijks de Nederlandse houtbalans op. De houtbalans, volgens de PBL specificaties, wordt door PBL gebruikt om het overheidsbeleid te toetsen en de Nederlandse voetafdruk te bepalen. Binnen dit project wordt specifieke aandacht besteed aan de rol binnen de houtbalans van houtige biomassa die als brandstof wordt toegepast.

Houtoogstprognose Staatsbosbeheer

Periodiek laat Staatbosbeheer een houtoogstprognose uitvoeren. Op basis van bosinventarisatiegegevens die betrekking hebben op de bossen in beheer bij Staatsbosbeheer, wordt met behulp van een model de toekomstige houtoogst ingeschat. Dat gebeurt onder verschillende scenario´s die van elkaar verschillen waar het gaat om de intensiteit van de kap en de wijze van kap (verjonging of uitkap). Staatsbosbeheer gebruikt de uitkomsten van de houtoogstprognose als referentie voor het te verwachten toekomstig oogstvolume en de samenstelling daarvan. De houtoogstprognose voor het jaar 2021 voert Probos in samenwerking met Borgman Beheer en Henny Schoonderwoerd uit.

Datalevering KU Leuven

De KU Leuven heeft Probos gevraagd geanonimiseerde plotgegevens aan te leveren uit de 6de en 7de Nationale bosinventarisatie. De KU Leuven gebruikt deze gegevens om een methode voor het met behulp van satellietbeelden vaststellen van de boomsoortensamenstelling van het bos. Probos bewerkt de gegevens en levert deze in het gewenste format aan.

Kentallen bos en hout provincie Utrecht

De provincie Utrecht ontwikkelt op dit moment haar strategisch bosbeleid. In het kader daarvan heeft zij bij Stichting Probos geïnformeerd naar de beschikbaarheid van gegevens om de huidige toestand van het bos in de provincie inzichtelijk te maken.

Opzetten inventarisatie systematiek niet-houtige biomassa

Voor niet-houtige biomassa, zoals grassen en maaisels, bestaat geen jaarlijkse inventarisatie van de hoeveelheid die is verhandeld en ingezet voor energie of andere toepassingen. Weliswaar houdt de Branchevereniging Organische Reststoffen (BVOR) jaarlijks een marktonderzoek onder haar leden naar de hoeveelheid groene reststromen die zij hebben ingenomen. Deze data zijn echter weinig specifiek en bovendien incompleet.

Stand van zaken bos in Gelderland

Er is de afgelopen tijd veel aandacht voor de vraag hoe er wordt omgegaan met bomen en bos langs wegen en in natuurgebieden. Dit speelt ook in Gelderland. De Statenvragen over de bomenkap langs de N319 (PS 2019- 363 en PS 2019-460), het debatverzoek en motie 19M20 over onderzoek naar houtkap (PS 2019-432) en het Burgerinitiatief Stop de Bomenkap N-wegen Gelderland (PS 2019-409) zijn daar voorbeelden van.

VVNH monitoring 2018

De VVNH heeft Probos gevraagd de monitoring van de beleidsdoelstellingen voor het aandeel duurzaam geproduceerd hout opnieuw voor haar rekening te nemen. Voor de jaren 2010 t/m 2017 is deze monitoring inmiddels uitgevoerd.

Developing a monitoring methodology for sustainable timber trade flows

Collating data on volume of certified wood products has been an on-going challenge for some time. Neither FSC nor PEFC currently collect these data at source and trade federations and importers are often reluctant to share their own data when it is not in their interest to do so.

Oppervlakte en biomassavoorraad in bossen zonder houtoogst

Binnen het nieuwe raamwerkcontract tussen het Joint Researsch Centre (JRC) van de de EU en grote groep organisaties betrokken bij nationale bosinventarisaties in 19 Europese landen wordt specific contract 19 (SC19) uitgevoerd. Binnen SC19 staat het bos waarin geen houtoogst plaatsvindt centraal (Forest Not Available for Wood Supply (FNAWS)).

Onderzoek naar het potentieel van chips en shreds in de provincie Utrecht

De provincie Utrecht is ambitieus in haar energie- en klimaatdoelstellingen. Zij wil energieneutraal zijn in 2040 en heeft hiervoor een energieagenda opgesteld. Naast energiebesparing stimuleert zij ook het gebruik van duurzame brandstoffen. Binnen de provinciegrenzen worden nieuwe biomassainstallaties gerealiseerd. De provincie Utrecht vindt cascadering bij het gebruik van biomassa belangrijk en streeft naar een optimalisatie van het gebruik van biomassa uit Utrecht.

VVNH monitoring 2017

De VVNH heeft Probos gevraagd de monitoring van de beleidsdoelstellingen voor het aandeel duurzaam geproduceerd hout opnieuw voor haar rekening te nemen. Voor de jaren 2010 t/m 2016 is deze monitoring inmiddels uitgevoerd.

Actualisatie houtindicatoren voor Compendium voor de Leefomgeving

Het Compendium voor de Leefomgeving bevat twee indicatoren die betrekking hebben op het houtverbruik in Nederland (Balans voor hout en houtproducten voor Nederland en Balans van tropisch hout en houtproducten voor Nederland). In opdracht van het CBS actualiseerd Probos de informatie  en gegevens die zijn opgenomen in deze twee indicatoren.

Study tropical timber and pulp and paper flows

Probos has performed an analyses of the consumption of tropical primary timber product and the imports of wood pulp, paper and secondary paper products from tropical countries (incl. China) by EU member states. With the aim to identify those countries that have the highest share within the consumption and import. It also focused on identifying the most relevant actors in those countries. 

Gecertificeerd hout op de Belgische markt in 2016

Marktstudie, perspectieven en aanbevelingen voor een herziening van het bestaande Sectoraal Akkoord

Om de vooruitgang in het kader van het ‘Sectoraal Akkoord van 1 maart 2011 ter verhoging van het aandeel houtproducten uit duurzaam beheerde bossen’ in België te monitoren, heeft Probos samen het haar partner voor de derde keer het aandeel FSC- en PEFC-gecertificeerde primaire houtproducten op de Belgische markt in beeld gebracht. Bovendien is naar aanleiding van de plannen om een nieuw Sectoraal Akkoord op te starten, ook (verkennend) onderzoek gedaan naar gecertificeerd hout bij secundaire houtproducten en papier en karton. Verder is ook de herkomst en de evolutie van gecertificeerde houtproducten onderzocht en is een voorstel gedaan voor een toekomstige rapportering van het aandeel gecertificeerde houtproducten.

Statistische ondersteuning ETTF

De European Timber Trade Federation (ETTF) organiseert samen met EOS en één van de nationale brancheverenigingen de International Softwood Conference (ISC). Gedurende deze bijeenkomst wordt door de ETTF de naaldhoutmarkt in Europa vanaf de vraagkant gepresenteerd. ETTF heeft Probos gevraagd hiervoor de komende 3 jaar de relevante marktinformatie in de vorm van een PowerPoint-presentatie beschikbaar te stellen. Daarvoor analyseert Probos de meest recente gegevens uit de databases van Eurostat, UNECE en FAO.