Skip to main content

Rapporten

Rapporten geschreven door Probos zijn online in te zien en te downloaden.

Houtproductie en -gebruik in Nederland in 2022

Sander Teeuwen , Gera op den Kelder, Gino van Maaren, Jasper Velthuis, mei 2024

Productie, import, export en consumptie van houtproducten in 2022

Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit laat al decennialang bos- en houtstatistieken opstellen, zodat een langjarige tijdreeks van bos- en houtcijfers beschikbaar is. Deze informatie is de basis voor de ontwikkeling en implementatie van bosbeleid (Bossenstrategie, provinciale bosvisies), maar ook beleid voor: groene (circulaire) economie en grondstoffenvoorziening; hernieuwbare energie (biomassagebruik); klimaatadaptatie en -mitigatie; CO2-vastlegging landgebruik (LULUCF); economie en financiering van de natuur- en bossector; EU-houtverordening en FLEGT; duurzaam bosbeheer en duurzame ketens.

Praktijkproef verwijderen Aziatische duizendknopen met met Roots Reset® met bioafdekking

In 2019/2020 is een praktijkproef uitgevoerd om de effectiviteit van de Roots Reset®-methode met folie-afdekking te onderzoeken. Sindsdien is onderzocht hoe het gebruik van plastic folie kan worden beperkt. In deze praktijkproef is een nieuwe variant van Roots Reset getest waarbij een bio-based afdekking is toegepast. Op deze wijze hoeft er naderhand geen folie verwijderd te worden en zou één werkgang voldoende zijn, controles en nazorg uitgezonderd. Vooral in wegbermen of andere plekken waar zo min mogelijk werkgangen gewenst zijn, biedt dit kansen. Deze variant wordt ook wel Roots Reset® met bio-afdekking genoemd

Factsheets boomsoorten klimaatslim bosbeheer

Gera op den Kelder (Probos),  Paul Copini (Centrum voor Genetische Bronnen Nederland), Casper de Groot (Staatsbosbeheer), Leo Goudzwaard (WUR), Hinke Wiersma (Centrum voor Genetische Bronnen Nederland), Joyce Penninkhof (Probos), Inge Verbeek (Centrum voor Genetische Bronnen Nederland), Arjan Mostert (Staatsbosbeheer), december 2023.

Drie factsheets van aanvullende boomsoorten voor Nederland t.w. Taxus, Zeeden en Zwarte walnoot.

Houtproductie en -gebruik in Nederland in 2021

Jan Oldenburger, Sander Teeuwen , Guus Beerkens, Gera op den Kelder en Gino van Maaren, februari 2023

Productie, import, export en consumptie van houtproducten in 2021

Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit laat al decennialang bos- en houtstatistieken opstellen, zodat een langjarige tijdreeks van bos- en houtcijfers beschikbaar is. Deze informatie is de basis voor de ontwikkeling en implementatie van bosbeleid (Bossenstrategie, provinciale bosvisies), maar ook beleid voor: groene (circulaire) economie en grondstoffenvoorziening; hernieuwbare energie (biomassagebruik); klimaatadaptatie en -mitigatie; CO2-vastlegging landgebruik (LULUCF); economie en financiering van de natuur- en bossector; EU-houtverordening en FLEGT; duurzaam bosbeheer en duurzame ketens.

Praktijkproef verwijderen duizendknoop met grondzuiger en mobiele verhitter

Als vervolg op onderzoek naar in hoeverre met een grondzuiger de wortels van Aziatische duizendknoop kleine duizendknoophaarden verwijderd kunnen worden en de effectiviteit van de mobiele verhitter, is in opdracht van Provincie Gelderland een praktijktest uitgevoerd naar de combinatie van deze methoden. Deze nieuwe praktijktest laat zien dat het wegzuigen van grond met duizendknoopwortels op droge zandgrond goed mogelijk is. Plekken met één tot enkele planten kunnen efficiënt en nauwkeurig worden verwijderd. Voor haarden van enkele vierkante meters en groter is de inzet van een graafmachine efficiënter.

Limburgse aanpak bossen; zoeklocaties meer bos

Mark van Benthem, Gera op den Kelder, Guus Beerkens, Anne Reichgelt, november 2022

Naast hun intrinsieke waarde, leveren bomen en bos een groot aantal maatschappelijke diensten, zoals het bieden van recreatiemogelijkheden, biodiversiteit, het verminderen van de kans op wateroverlast, het tegengaan van verdroging en CO2 opslaan. Bij een integrale aanpak van de maatschappelijke opgaven op het gebied van de stikstofproblematiek, de energietransitie, het watersysteem en klimaatverandering kunnen bomen en bos een vooraanstaande rol spelen bij de transitie van het landelijk gebied. Dit onderzoek vormt de doorvertaling van de Limburgse ambitie voor bosuitbreiding en geeft een totaaloverzicht van waar in de provincie Limburg kansrijke zoeklocaties zijn om bosuitbreiding te realiseren.