Projecten Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties

Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties is gebaseerd op vakkennis, gebiedskennis en een langetermijnvisie. Bij de planning en de uitvoering is het daarbij belangrijk dat er een goede balans is tussen economische, ecologische en sociale bosfuncties. Lees meer...

Tags

Mede door toenemend gebruik van bos voor recreatieve doeleinden is er de laatste jaren meer discussie over oogsten van hout. Getuige de vele uitingen in de media zien veel recreanten het oogsten van hout als het vernielen van het bos. Vanuit de samenleving lijkt er een toenemende vraag naar meer natuurlijk bosbeheer. De trend naar natuurlijk bosbeheer werd al in de zeventiger jaren van vorige eeuw ingezet na een aantal grote stormen die de kwetsbaarheid van het toenmalige bosbeheer lieten zien. Sindsdien wordt natuurinclusief bosbeheer steeds meer toegepast en worden bossen meervormiger zowel qua soortensamenstelling en leeftijd als structuur.

Lees meer...

Voor elke bosbeheerder is het belangrijk om te weten wat in zijn of haar bos gebeurd. Door insecten, infectieziekten en ander verschijnselen in het bos te herkennen kan een beheerder, indien nodig, vroegtijdig actie ondernemen.

Sommige bastkevers zijn beschermd in het kader van N2000. Boktorren zijn belangrijk voor het voorkomen van zwarte spechten. Insecten zijn dus van grote waarde voor het bosecosysteem, maar kunnen soms ook voor aantastingen van bomen zorgen. En wat kan de beheerder dan doen? Na het volgen van deze e-learning module weet de beheerder in ieder geval wat de natuurwaarde is van een aantal belangrijke insecten in het bos, herkent hij aantastingen en heeft (waar mogelijk) enig handelingsperspectief.

Lees meer...

Binnen de grenzen van de gemeente Berg en Dal ligt ruim 1.600 hectare bos. Dit bos kent een rijke geschiedenis en herbergt tal van cultuurhistorische relicten. In de periode 2006-2010 is door Probos in een deel van dit bos (ca. 650 hectare) het aanwezige erfgoed in kaart gebracht door middel van een veldinventarisatie. Op verzoek van het Erfgoedberaad Berg en Dal en een aantal terreineigenaren brengt Probos de cultuurhistorische relicten in kaart in een deel van de nog niet geïnventariseerde bosgebieden. Na de inventarisatie wordt er tevens een waardering uitgevoerd van de aangetroffen relicten, zodat kan worden bepaald hoe in het bosbeheer en bij andere gebiedsontwikkelingen rekening kan worden gehouden met deze relicten.

Lees meer...

In 2018 is in opdracht van de Provincie Gelderland een praktijktest uitgevoerd om inzicht te krijgen in hoeverre met een grondzuiger de wortels van Aziatische duizendknoop kunnen worden blootgelegd, of de opgezogen grond nog (levensvatbare) wortelresten van duizendknoop bevat en of de methode geschikt is voor het verwijderen van kleine duizendknoophaarden.
Uit deze proef bleek dat de grondzuiger heel geschikt is om (kleine) haarden van duizendknoop te verwijderen, zeker wanneer de wortels rondom kabels en leidingen groeien. Ook bleek dat door de hoge zuigkracht wortels heel gemakkelijk opgezogen worden en erg lastig apart te verwijderen zijn. Daarmee komen de wortels samen met de opgezogen grond terecht in de grondzuiger.

Lees meer...

Bij hoogspanningtracés gelden er in verband met de veiligheid strenge eisen aan de maximale hoogte van de beplanting onder het tracé. Dit deel van het tracé wordt de “belemmerde strook” genoemd . Vooral bij tracés door bosgebieden brengt het periodiek grootschalig afzetten, snoeien of zelfs geheel rooien van bomen en struiken in de belemmerde strook hoge kosten met zich mee. Deze maatregelen hebben bovendien een ingrijpend karakter met negatieve effecten op de natuurwaarden, de CO2-vastlegging en de belevingswaarde van het bos. Samen met Borgman Beheer Advies verkent Probos hoe te komen tot een alternatieve inrichting en beheer voor de belemmerde strook van hoogspanningstracés aan de hand van drie voorbeeldlocaties.

Lees meer...

In een goed functionerend bosecosysteem is ruimte voor de verschillende ontwikkelingsfasen van diverse boomsoorten. Een doorgaande cyclus van ontkiemende bomen, jonge bomen, volgroeide bomen en dode bomen. Deze cyclus is in veel bossen van de Veluwe verstoord door een hoge wilddruk; de verjonging van loofbomen vindt nauwelijks plaats. Hierdoor neemt diversiteit af en stokt de bosontwikkeling met een incompleet en verminderd vitaal bosecosysteem als resultaat. De functies die we ontlenen aan het systeem zoals biodiversiteit, recreatie en houtproductie staan hierdoor onder druk. Om deze ontwikkeling gericht te kunnen bijsturen is inzicht vereist in de effecten en intensiteit van graasdruk door wild. Hiertoe is de uitvoering van een uniforme en objectieve graasdrukmonitoring van belang.

Lees meer...

Bossen spelen een rol in het vastleggen van CO2 om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar vastlegging door aanplant van nieuw bos. Ook de CO2-vastlegging in bestaande bossen moet worden verhoogd.
De vitaliteit van veel Nederlandse bossen staat echter onder druk. Een belangrijk deel van de bossen staat op arme (gedegradeerde) bodems. Jarenlange stikstofdepositie heeft op veel plekken de nutriëntenbalans van de bodems nog verder verslechterd. Dit heeft negatieve invloed op de groei en vitaliteit van het bos(ecosysteem). Daarnaast ondervinden bossen in toenemende mate de gevolgen van klimaatverandering.
Het is daarom van belang om klimaatslimme maatregelen te nemen om de Nederlandse bossen te revitaliseren en de CO2-vastleggingscapaciteit van het bos te verhogen.

Lees meer...

Het Nederlandse bos verenigt een veelheid aan maatschappelijke waarden en functies. Het bos draagt bij aan klimaatmitigatie en -adaptatie, biodiversiteit, welzijn en volksgezondheid, een prettige leefomgeving, recreatie en de productie van de circulaire grondstof hout.
Bossen in Nederland hebben in toenemende mate te lijden onder de gevolgen van klimaatverandering, stikstofdepositie, verzuring, nutriëntenverlies verdroging en versnippering. De veerkracht van bossen neemt af waardoor ecosysteemfuncties zoals natuurwaarde, CO2-opslag en houtproductie onder druk komen te staan. In de Ambities en doelen van Rijk en provincies voor de Bossenstrategie (februari 2020) is dan ook aangegeven dat de vitaliteit van de Nederlandse bossen verbeterd moet worden om bos voor toekomstige generaties veilig te stellen.

Lees meer...

Bossen veerkrachtig maken tegen klimaatverandering en tegelijkertijd het verhogen van de productiviteit in termen van C02-vastlegging is een belangrijk onderdeel van klimaatslim bosbeheer. Tegelijkertijd is er nog weinig kennis over droogtetolerantie van de boomsoorten en herkomsten die op dit moment worden toegepast. Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met nieuwe boomsoorten zoals boomhazelaar en elsbes. Van deze soorten is niet bekend welke herkomsten voor Nederland geschikt zijn, of is de herkomst van het plantsoen soms onbekend. Naast kennis over is ook de beschikbaarheid van plantsoen een belangrijk item.

Lees meer...

Duizendknoop is een uitheemse plantensoort die een groot negatief effect heeft op zowel de biodiversiteit als natuurlijkheid. Bovendien kan de soort aanzienlijke economische schade veroorzaken, bijvoorbeeld doordat de stabiliteit van dijken wordt verminderd of door schade aan bijvoorbeeld verhardingen, bouwwerken, rioleringen en funderingen door de enorme groeikracht van de wortelstokken. Uit meerdere praktijkproeven blijkt dat er niet één methode is aan te wijzen die het beste werkt. Biologische bestrijding zou een toevoeging kunnen bieden om duizendknoop te kunnen beheersen en de effectiviteit van bestrijdingsmethoden te verhogen.

Lees meer...

Probos en Face the Future hebben in 2018 een rekentool ontwikkeld waarmee Rijkswaterstaat de CO2-vastlegging kan berekenen van rijbeplantingen en bosvakken. Na een jaar worden de ervaringen van de gebruikers van de tool geïnventariseerd en worden er aanpassingen doorgevoerd om de tool gebruiksvriendelijker te maken.

Lees meer...

Rijkswaterstaat beheert circa 5000 hectare bomenrijen en bosvakken. Rijkswaterstaat wil inzichtelijk maken welke bijdrage deze beplantingen leveren aan de klimaatdoelen. Daarvoor is inzicht nodig in de CO2-vastlegging van de beplantingen en de weerbaarheid van deze beplantingen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast wil Rijkswaterstaat bepalen hoe met klimaatslim beheer de CO2-vastlegging en klimaatrobuustheid (weerbaarheid) van de beplantingen kan worden vergroot.

Lees meer...

Bij lagere overheden worden namens de Coalitie Bos en Hout mogelijke maatregelen, kennis en ervaringen onder de aandacht gebracht die kunnen helpen om effectief invulling te geven aan beleidsontwikkeling en - uitvoering van het klimaatakkoord (zoals bij het opstellen van provinciale bosvisies).

Lees meer...

Aziatische duizendknopen zijn invasieve exoten die voor veel overlast zorgen in onder meer natuurgebieden, langs wegen en in de bebouwde omgeving. Duizendknoop is erg lastig te bestrijden. Het afgraven van groeilocaties is een optie. Het is daarbij belangrijk om de met duizendknoop ‘besmette’ grond zo te verwerken dat de aanwezige duizendknoopresten (wortels en stengels) niet opnieuw kunnen uitlopen en zo op andere locaties een nieuwe duizendknoophaard kunnen vormen.

Lees meer...

Tot op heden werd er vanuit gegaan dat duizendknoop zich in Nederland alleen vegetatief verspreid. Uit onderzoek van Duistermaat et al. (2012) bleek dat er in 2011 mannelijke fertiele planten aanwezig waren in Nederland, maar in een beperkt gebied. Uit een kruisingsexperiment bleek dat alleen kiemkrachtige zaden werden gevormd wanneer de mannelijke fertiele F. japonica planten de vrouwelijk fertiele F. japonica planten bestoven. In een inventarisatie zijn er toen 8 locaties in Nederland gevonden waar mannelijke duizendknoopplanten groeiden.

Lees meer...

Binnen het project ‘Bosbeheer bouwt aan beter klimaat’ is inmiddels aangetoond dat inlands hout voor diverse professionele toepassingen technisch een prima optie is. Uit inspectie van al wat oudere houtbouw projecten komen twee opties naar voren die verder ontwikkeld gaan worden: 1) kozijnen (lariks) en 2) gevelbekleding (lariks en douglas).

Lees meer...

De gemeente Nunspeet bezit en beheert circa 2100 hectare bos. In deze bosgebieden ligt veel erfgoed, zoals grafheuvels, lanen, wallen en hakhoutpercelen. Een deel hiervan is beschreven in de in 2015 verschenen Erfgoedatlas. Echter niet alles is bekend en beschreven. De gemeente wil erfgoed een goede plek geven tussen de andere bosfuncties. Hiervoor is het noodzakelijk om de collectie erfgoed vast te leggen in een inventarisatie en daarna op basis hiervan per element de beheerstrategie vast te leggen (herstel, toeristische ontsluiting of consolidatie) in een plan.

Lees meer...

Stichting Probos verzorgt tijdens de cursus Chemie-vrije bestrijding van Aziatische duizendknopen van Natuur & Ruimte een presentatie over de resultaten van de Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop (2013-2017) en lopende praktijkproeven en projecten zoals het opstellen van het landelijk protocol om verspreiding van duizendknoop te voorkomen, de praktijktest waarin duizendknoop met een grondzuiger wordt verwijderd en de praktijkproef bestrijding met heet water.

Lees meer...

Onder bosbeheerders groeit langzaam het besef dat het gebruik van machines bij bosexploitatie negatieve gevolgen kan hebben op de bosbodem. Machines kunnen bodemverdichting en –vervorming veroorzaken. Dit kan onder meer leiden tot zuurstofgebrek in de bodem, afsterven van fijne wortels en een verminderde doorwortelbaarheid. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de (ondergrondse) biodiversiteit, maar ook voor de houtproductie. Daarnaast wordt insporing door machines niet gewaardeerd door recreanten en draagt het bij aan het negatieve imago van houtoogst. Tot slot kunnen met bodemverdichting en –vervorming onbewust archeologische resten in de ondergrond beschadigd raken.

Lees meer...

label