Skip to main content

Thematische Websites

Nationale Bossenmakelaar

De Nationale Bossenstrategie ligt er al weer geruime tijd. En dat extra bos dat zo duidelijk als ambitie in de strategie was opgenomen? Dat blijkt een moeilijke opgave te zijn.

Daarom hebben Stichting Probos en Stichting de Lynx het initiatief genomen voor de introductie van 'de Nationale Bossenmakelaar'. De Bossenmakelaar is bestaat  uit een team van deskundigen dat grondeigenaren met ruimte voor bos begeleidt bij het feitelijk realiseren van bos. Dit doen zij door grondeigenaren te koppelen aan partijen die met geld, kennis en/of materialen willen investeren in de aanleg van nieuw bos. 

Voor meer informatie: www.nationalebossenmakelaar.nl

Kerngegevens bos en Hout in Nederland

Hout gebruiken we in grote hoeveelheden voor tal van toepassingen. Door productie-vernieuwing, nieuwe technieken en technologiën komen er steeds weer nieuwe producten bij. Hout levert werkgelegenheid en draagt bij aan de economische ontwikkeling van het landelijk gebied en het bosbedrijf.

En … hout is een belangrijke hernieuwbare grondstof, die CO2-neutraal is en het milieu in de verwerkings- en verbruiksfase slechts in geringe mate belast. De bron van hout, het bos, beheren we in Nederland, maar ook daarbuiten in toenemende mate op duurzame wijze. Dit zijn belangrijke troeven waarover de bos- en houtsector beschikt. Deze kerngegevens geven een beknopt overzicht van enkele relevante ontwikkelingen in het Nederlandse bos en de houtverwerkende industrie. Probos beschikt over meer gedetailleerde informatie.

Voor meer informatie: www.bosenhoutcijfers.nl

Houtdatabase.nl

Bossé, Nyatoh, Cedrorana, Kosipo, Mukulungu, Muirapiranga, Khaya, Louro preto… Volgt u het nog? Met certificering van goed bosbeheer wordt de markt geconfronteerd met een heleboel ‘nieuwe’ houtsoorten. Tegelijkertijd is de afgelopen jaren bij veel (overheids)organisaties de specifieke houtkennis afgenomen. Bovendien is het helemaal niet vanzelfsprekend dat gangbare houtsoorten beschikbaar zijn met een keurmerk voor duurzaam bosbeheer dat ook een status heeft in het duurzaam inkoopbeleid van de overheid. De houtdatabase (www.houtdatabase.nl), op 1 december jl. door minister Cramer gelanceerd, brengt daar verandering in. Met deze database hebben niet alleen overheidsinkopers, maar heeft iedereen die zich bezighoudt met de inkoop van hout(en producten) en de aanbesteding van werken waarin hout wordt verwerkt, een eenvoudig hulpmiddel om snel informatie te vinden over duurzaam geproduceerd hout.

Voor meer informatie: www.houtdatabase.nl

Boscursus

De afgelopen jaren heeft Stichting Probos samen met andere organisaties de ontwikkeling van praktijkgerichte cursussen in de bossector gestimuleerd. Het aantal cursussen dat aangeboden wordt, is inmiddels sterk gestegen. Deze website biedt een overzicht van dit aanbod. 

Biedt u een cursus aan op bosgebied? Dan mag u deze cursus kosteloos op laten nemen op de website.Voorwaarden zijn dat het een kortdurende cursus is (maximaal 5 dagen) op het gebied van praktisch bosbeheer en zich richt op mensen die zich (professioneel) bezig houden met bos, te weten beheerders, boseigenaren, adviseurs, rentmeesters etc. De cursus mag gaan over allerlei aspecten van bosbeheer, zoals uitvoeringspraktijk, wetgeving, juridische zaken, inventarisaties, etc.


Voor meer informatie: www.boscursus.nl

Klimaatslim bos- en natuurbeheer

De Nederlandse overheid heeft het tegengaan van klimaatverandering opgenomen als een van de speerpunten van haar beleid, zoals afgesproken in het akkoord van Parijs in 2015. Van elke sector wordt een bijdrage verwacht in het halen van de doelstellingen met betrekking tot de reductie van de CO2 uitstoot. De sector bos, bomen en natuur (BBN) heeft de doelstelling om in 2030 0,63 miljoen ton CO2 per jaar extra vast te leggen ten opzichte van de huidige 1,5 miljoen ton die jaarlijks in deze sector wordt vastgelegd.

Voor meer informatie: www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer

Coalitie Bos en Hout

De Coalitie Bos & Hout is een informeel netwerk van organisaties, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties die ervan overtuigd zijn dat bomen, bos en hout een nog grotere bijdrage aan maatschappelijke opgaven kunnen leveren dan zij nu al doen. Samen met Arboribus Silva ondersteunt Probos de Coalitie organisatorisch.

Meer informatie: www.coalitiebosenhout.nl

Certificeren van Opsnoeien

Als u besluit om op te snoeien voor kwaliteitshout, dan hoopt u waarschijnlijk dat dit bij de verkoop van het opgesnoeide hout ook leidt tot een hogere prijs. Als u aan kunt tonen hoe en wanneer er is opgesnoeid, dan zal het makkelijker zijn om de gedane investering te gelde te maken. Hiervoor kunt u uw opgesnoeide opstanden laten certificeren.

Voor meer informatie: certificeren van opsnoeien

Oude Bossen Veluwe

Doel van het project is om bosbeheerders te stimuleren om de bijzondere cultuurhistorische kwaliteiten van de oude Veluwse bossen te integreren in beheer, inrichting en publieksvoorlichting. Hiervoor wordt de laatste stand van kennis hierover gecommuniceerd naar bosbeheerders door middel van een symposium en artikel.

Bovendien worden boseigenaren gestimuleerd en door Probos ondersteund om voorstellen voor uitvoeringsprojecten bij de provincie Gelderland in te dienen. Beoogd wordt dat terreinbeheerders bewuster omgaan met de cultuurhistorische kwaliteiten in hun gebied. Dit zal leiden tot de instandhouding en accentuering van deze kwaliteiten in het terrein, waardoor ze ook beter beleefbaar worden voor recreanten en de bijbehorende verhalen er bij verteld kunnen worden. Dit zal leiden tot een grotere waardering van het diverse karakter van de Veluwe en een groter draagvlak voor uitvoering en financiering van het beheer.

Voor meer informatie: www.probos.nl/oudebossenveluwe

Populierenland

Zullen onze kenmerkende populierenlandschappen verdwijnen? Maken we straks geen klompen meer van populier? Zullen de zeldzame Nauwe korfslak, de wielewaal en de populierenzijdetruffel hun habitat verliezen? Zo’n vaart zal het niet lopen, maar het gaat niet goed met de populier in Nederland en Vlaanderen. De aanplant is op een dieptepunt gekomen, terwijl de populier van groot belang is voor cultuurhistorisch belangrijke landschappen, voor allerlei planten- en dierensoorten en voor de houtverwerkende industrie. Hoog tijd dus om actie te ondernemen!

Voor meer informatie: www.populierenland.com

S(up)port for Nature

De begeleiding van recreatie vormt een belangrijk en tijdrovend onderdeel van het takenpakket van natuurbeheerders en brengt ook de nodige kopzorgen met zich mee. Natuurbeheerders worden bijvoorbeeld regelmatig geconfronteerd met aanvragen voor het organiseren van sportevenementen in hun natuurgebieden.

Vaak staan hierbij drie vragen centraal:

  • Kan er schade aan paden of de natuur optreden of overlast voor andere bezoekers? Geen enkele natuurbeheerder zit te wachten op schade of klagende recreanten
  • Wat staat er tegenover?
  • Hoeveel tijd gaat het me kosten?

 

Voor meer informatie: www.supportfornature.nl

BUS

Stichting Shell Research en Probos hebben het initiatief genomen om een stuurgroep op te richten van markt- en kennispartijen die zich zullen bezig houden met het genereren en selecteren van ideeën voor nieuwe bedrijvigheid op het vlak van productie, inzameling, logistiek en voorbewerking van biomassa, alsmede het vroegtijdig inschatten van de effecten daarvan op economie, maatschappij en milieu. Dit zg. BUS-consortium bestaat uit vertegenwoordigers van Shell Nederland, Shell Global Solutions, Stichting Shell Research, Stichting Probos, Wageningen Universiteit afdeling bosbouw, WUR-Agrotechnology & Food Innovations en het WUR-Landbouw Economisch Instituut.

Boshistorie

Een welbekend motto is “Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naar toe gaat”. Dat gaat zeker op voor bosbeheer, waarbij het vaak decennia, zo niet eeuwen, duurt voordat maatregelen tot het gewenste effect leiden.

Voor meer informatie: www.boshistorie.nl

bestrijding duizendknoop

Meer dan 25 Nederlandse terreinbeheerders zijn in 2013 in samenwerking met Stichting Probos, op meer dan 100 plekken waar duizendknoop groeit, gestart met een landelijke praktijkproef. Deze proef heeft tot doel effectieve bestrijdingsmethoden voor duizendknoop te vinden. In een eerdere studie is de beschikbare informatie uit praktijkervaringen en literatuur bestudeerd en is voor de praktijkproef een selectie gemaakt van potentieel succesvolle bestrijdingsmethoden. Het gehele experiment kent een doorlooptijd van vier groeiseizoenen voor alle methoden, tenzij tijdens het experiment blijkt dat een methode al eerder binnen 4 groeiseizoenen tot een dusdanig resultaat leidt dat voortzetting van het experiment met de betreffende methode niet noodzakelijk is.

Voor meer informatie: www.bestrijdingduizendknoop.nl

Duurzaam geproduceerd hout

In 2010 moet de Rijksoverheid bij 100% van (al) haar inkopen en aanbestedingen duurzaamheid als zwaarwegend criterium meenemen. Voor provincies, gemeenten en waterschappen is dit 50%. Om deze doelstelling te bereiken worden verschillende instrumenten ontwikkeld, ook voor hout(en producten).

 Voor meer informatie: www.inkoopduurzaamhout.nl

Kennisnetwerk invasieve exoten

Invasieve exotische plantensoorten zorgen zowel in landelijk als stedelijk gebied en rondom infrastructuur voor grote problemen. In Duitsland en Oostenrijk veroorzaakt de exoot Japanse duizendknoop inmiddels ook problemen in de landbouw, zowel op extensief gebruikt grasland zoals almen, als ook in de akkerbouw.

Beheerders van natuurlijke terreinen, de openbare ruimte en agrariërs kunnen beschikken over gevalideerde algemene kennis en informatie over de aanpak van exoten maar het kennisaanbod is vaak versnipperd en moeilijk vindbaar. Er is behoefte aan vertaling van het kennisaanbod naar een praktische en kosteneffectieve aanpak per soort en best practises. De doelgroep die voordeel kan hebben van het verder opbouwen en delen van praktische kennis varieert van groenaannemers, hoveniers, loonbedrijven, (landbouw)mechanisatie­bedrijven, agrarische sector, sector grond-, weg- en waterbouw tot (semi)publieke terreinbeheerders als gemeenten, provincies, waterschappen, eigenaren van bos- en natuurterreinen, Rijkswaterstaat en ProRail.

Ga naar de website van het Kennisnetwerk Invasieve Exoten en volg de pagina op linkedIn.