Projecten Duurzame ketens

Bosbeheer staat niet op zichzelf, maar wordt door talloze actoren en sectoren beïnvloed. Rondom het bos zijn er diverse bosketens die van invloed zijn op het bosbeheer.  Lees meer...

Tags

Chatham House has been working on forest governance, illegal logging and deforestation since 2000. Much of Chatham House work focuses on efforts to tackle the international trade in illegal timber. This includes the Indicators of Illegal Logging Project, which investigates the nature and extent of illegal logging and the associated trade in illegal timber, as well as the effectiveness of the response to this issue by both the government and the private sector.

Lees meer...

De Nederlandse overheid is met maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) een aanjager voor de duurzame transitie van Nederland. Sinds 2008 heeft de Nederlandse overheid reeds inkoopcriteria vastgesteld voor duurzaam geproduceerd hout en houten producten. Door het hanteren van deze inkoopcriteria, heeft de Nederlandse overheid bijgedragen aan de groei van het marktaandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt. Bovendien hebben veel marktpartijen deze criteria overgenomen en worden ze ook gebruikt als criteria voor subsidies (MIA/VAMIL).

Lees meer...

Het realiseren van een beter marktperspectief voor drie mogelijk (nieuwe) toepassingen van (Nederlands) hout in de B&U bouw; Cross Laminated Timber (CLT), kozijnen en gevelbekleding (onderzoek naar brandwerendheid).

Lees meer...

Met het actieplan Hout in de gww wil de houtsector bijdragen aan een duurzame economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen. Zij wil dat bereiken door kennis over hout en houtproducten breed te delen binnen de grond-, weg- en waterbouw (gww).

Lees meer...

Het beoordelen van aanvragen voor certificering SNL en het uitvoeren van audits van lopende certificaten SNL in opdracht van de Stichting Cerificering.

Lees meer...

Rijkswaterstaat (RWS) heeft de ambitie om in 2030 circulair te handelen en in 2050 circulair te zijn. Hiermee draagt RWS bij aan de Rijksbrede ambities op het gebied van de transitie naar een Circulaire Economie (CE).

Jaarlijks komt er bij beheer en onderhoud van het areaal van RWS een hoeveelheid hout vrij. Dit hout vervalt veelal aan de aannemer. Hout is een hernieuwbare grondstof, kan tot hoogwaardige producten worden verwerkt en legt CO2 vast. Vanwege deze eigenschappen kan hoogwaardige toepassing van hout een bijdrage leveren aan de circulaire ambities.

Lees meer...

Probos’s mission is to support the sustainable management of forests worldwide. One of the ways Probos carries out its mission is help achieving global and local supply chains that source from sustainable production.

Lees meer...

In 2018 brengt Probos in opdracht van het ministerie van LNV het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en papier dat in 2017 op de Nederlandse markt is gebracht in beeld. In 2006, 2009, 2012, 2014 en 2016 heeft Probos eenzelfde studie uitgevoerd.

Lees meer...

Probos supports the Beijing Forestry Society in developing a practical Timber Procurement Policy (TPP) recommendation for the Authorities of Beijing 2022 Winter Olympic Games and the 2019 International Horticulture Exposition.

Lees meer...

Close to 94% of the land surface of Suriname is covered with forests. In only 5% of the forest, trees are harvested for commercial timber trade. Forest Management principles are based on the Celos Management System, developed in Suriname from the 1960s to 1980s. This allows an annual allowable cut of 25 m3 per ha on a 25 year cycle. In practice the average annual harvest is below 8 m3 per ha. One of the main reasons for this low figure is the heterogeneity of the forest and harvest concentration on about 20 timber species. To decrease the pressure on these, it is important to harvest a greater variety, and this is encouraged through certified sustainable forest management (SFM).

Lees meer...

In 2016 brengt Probos in opdracht van het ministerie van I&M het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en papier dat in 2015 op de Nederlandse markt is gebracht in beeld. In 2006, 2009, 2012 en 2014 heeft Probos eenzelfde studie uitgevoerd.

Lees meer...

94% van de landoppervlakte van Suriname is bedekt met bossen. De bosbeheerprincipes zijn gebaseerd op het Celos Management Systeem dat in de jaren zestig tot en met de jaren 80 in Suriname is ontwikkeld. Op basis van dit systeem is de jaarlijkse toegestane oogst vastgelegd op 25 m³ per ha gedurende een cyclus van 25 jaar. In de praktijk ligt de gemiddelde jaarlijkse oogst onder de 8 m³ per ha. Een van de belangrijkste redenen voor dit lage cijfer is de heterogeniteit van het bos en de concentratie van de oogst op ongeveer 20 boomsoorten.

Lees meer...

Er is de afgelopen jaren veel bereikt op het duurzaam hout dossier. In 2008 zijn de Nederlandse Inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout (TPAS) vastgesteld door de minister van VROM. Anno 2015 zijn de belangrijkste keurmerken voor verantwoord bosbeheer aan TPAS getoetst en toegelaten tot het duurzaam inkoopbeleid (FSC en PEFC). Er zijn standaard bestekbepalingen o.b.v. TPAS ontwikkeld die (deels) verwerkt zijn in standaard besteksystemen, er is een houtdatabase beschikbaar met (o.a.) informatie over welke houtsoorten beschikbaar zijn met keurmerk dat voldoet aan TPAS en wie ze kan leveren (www.houtdatabase.nl).

Lees meer...

The objective of this project is to establish long-term business relations and creating business with European tropical timber traders, to support market entrance of (FSC) certified timber (-products) from sustainably managed forests in Suriname. As a means to reach this goal, a business visit for a group of 12 to 16 European tropical timber traders o/a buyers to Suriname was organized. The trade mission took place from November 7 to 14, 2015. A total of 17 participants joined the mission, representing 15 different organizations of which 10 companies potentially might directly buy forest products from the FSC certified Surinamese companies. All participants are enthusiastic about the mission and what the Surinamese companies have to offer. During the trade mission several individual business encounters took place and this continued after the mission. In fact, the importing companies are also considering collaboration to make sourcing of FSC-certified timber more cost-effectively.

Lees meer...

Binnen de houtketen wordt de beschikbaarheid nog steeds als argument gebruikt om aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout niet toe te passen. Dit ondanks het feit dat er in het verleden met betrekking tot de beschikbaarheid verschillende projecten zijn uitgevoerd. Daarnaast is er informatiemateriaal ontwikkeld dat erop is gericht “het probleem” met betrekking tot de beschikbaarheid van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout te minimaliseren.

Lees meer...

Het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt groeit gestaag. In 2011 bedroeg het marktaandeel 65,7% en op dit moment wordt door Probos een marktmeting uitgevoerd om het marktaandeel in 2013 te bepalen.

Lees meer...

FSC Nederland, de VVNH, IDH en de Rijksoverheid willen graag meer inzicht verkrijgen in de afzetmarkten van (tropisch) hout en plaatmateriaal op de Nederlandse markt. Daarbij ligt de nadruk op het (tropische) houtvolume dat zonder certificaat voor duurzaam bosbeheer op de Nederlandse markt wordt gebracht.

Lees meer...

Stichting Probos heeft in 2009 de Houtdatabase (www.houtdatabase.nl) ontwikkeld met informatie over houtsoorten en plaatmaterialen voor toepassingen in de woning- en utiliteitsbouw en grond-, weg- en waterbouw. Na afronding is de database overgedragen aan Centrum Hout.

Lees meer...

Voor de duurzame instandhouding van landgoederen en buitenplaatsen is het van belang om de financieringsbasis van het groenbeheer te verbeteren. Stichting Probos heeft tijdens een workshop met eigenaren/beheerders uit Zuid-Holland verschillende opties gepresenteerd om kosten te reduceren, nieuwe inkomstenbronnen aan te boren en bestaande inkomstenbronnen te optimaliseren.

Lees meer...

label