Skip to main content

Houtproductie en -gebruik in Nederland in 2022

21 mei 2024

Sander Teeuwen , Gera op den Kelder, Gino van Maaren, Jasper Velthuis, mei 2024

Productie, import, export en consumptie van houtproducten in 2022

Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit laat al decennialang bos- en houtstatistieken opstellen, zodat een langjarige tijdreeks van bos- en houtcijfers beschikbaar is. Deze informatie is de basis voor de ontwikkeling en implementatie van bosbeleid (Bossenstrategie, provinciale bosvisies), maar ook beleid voor: groene (circulaire) economie en grondstoffenvoorziening; hernieuwbare energie (biomassagebruik); klimaatadaptatie en -mitigatie; CO2-vastlegging landgebruik (LULUCF); economie en financiering van de natuur- en bossector; EU-houtverordening en FLEGT; duurzaam bosbeheer en duurzame ketens.

Vastgesteld moet kunnen worden of een ontwikkeling de gewenste richting heeft, welke impact Nederland heeft op het duurzaam bosbeheer in de wereld, en of (beleids)maatregelen noodzakelijk zijn en het gewenste resultaat opleveren.
Gegevens over de productie, import en export van houtproducten en het daarvan af te leiden Nederlandse houtverbruik vormen de kern van de bos- en houtstatistieken. Deze gegevens worden afgeleid uit gerichte enquêtes met betrekking tot de Nederlandse productie van houtproducten, de CBS-handelsstatistieken, de CBS hernieuwbare energie statistieken en andere bronnen (zie hoofdstuk 6). De gegevensverzameling en analyse vindt met name plaats om te kunnen voldoen aan internationale verplichtingen. Zo worden de volgende internationale enquêtes ingevuld:
* Joint Forest Sector Questionnaire (JFSQ1), van EUROSTAT, de UNECE2 Committee on Forests and the Forest Industry, de Food and Agriculture Organisation (FAO) en de International Tropical Timber Organisation (ITTO);
* Joint Wood Energy Enquiry (JWEE3), van de UNECE Committee on Forests and the Forest Industry, International Energy Agency (IEA), FAO en de Europese Commissie (EC).

Tot nu toe werden de verzamelde gegevens nationaal ontsloten via de website bosenhoutcijfers.nl en via gerichte artikelen over specifieke onderwerpen. In het kader van de jaarlijkse LULUCF rapportageverplichtingen is er behoefte aan een jaarlijkse publicatie met een gedetailleerd overzicht van het Nederlandse houtverbruik in het afgelopen jaar. Met dit rapport wordt in deze behoefte voorzien.