Skip to main content

Suzanne Stas versterkt team Probos

 suzanne stas

Per half augustus is Suzanne Stas bij Probos begonnen als adviseur. Graag stellen we haar voor. Suzanne is tropisch bosecoloog en heeft het afgelopen decennium veel tijd in de tropen doorgebracht, vooral in Indonesië, Vietnam, Oeganda, DR Congo en Kameroen. Ze heeft voornamelijk gewerkt aan duurzaam bosbeheer, ecosysteemdiensten, REDD+ en land-use planning. In juli heeft ze haar PhD behaald aan de Universiteit van Leeds (UK), waar ze de effecten van houtkap op Vietnamese bossen heeft onderzocht. Ze kijkt er erg naar uit om nu bij Probos ook aan de andere kant van de houtketen te werken, namelijk aan het verbeteren van de business-case voor duurzaam bosbeheer en verduurzaming van houtstromen. Welkom Suzanne!

Anne Reichgelt versterkt team

Per 1 april is Anne Reichgelt bij ons gestart als senior adviseur en daar zijn we blij mee!
Graag stellen we Anne aan u voor:

Anne Reichgelt 

Anne heeft haar BSc Bos- en Natuurbeheer op de WUR afgerond en haar MSc Ecosystem Conservation Landscape Management aan verschillende Europese universiteiten gevolgd. Na haar studie werkte ze twee jaar voor Staatsbosbeheer. Vervolgens heeft ze tien jaar voor het Bosschap en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) gewerkt. Daarnaast is ze sinds tien jaar redacteur bij het Vakblad Natuur Bos Landschap, waarvan sinds twee jaar als hoofdredacteur. “Probos is een leergierige club die zich inzet voor de goede zaak: meer, toekomstbestendig bos in Nederland én duurzaam bosbeheer via het verduurzamen van internationale houtketens. Daar wil ik graag aan bijdragen.

Bij Probos gaat Anne zich onder meer bezighouden met de rol van bomen en bos in de klimaatopgave en het versterken van de bos-gerelateerde biodiversiteit.

Van harte welkom Anne!

Mark van Benthem

Mark van Benthem


mark.van.benthem

T+31 317 46 65 60
EDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
INnl.linkedin.com/in/martijnboosten

Van ons directeursduo is Mark meer degene die naar buiten treedt. Acquisitie, creatief nadenken, dat vindt hij leuk. En de interactie met mensen. Intussen is hij wel onze grootste idealist bij Probos. Bij elk project checkt hij even of de wereld er wel een beetje beter van wordt, anders moet je het niet doen, vindt hij. Altijd kijken wat de impact is van projecten: draagt het bij aan goed bosbeheer, schiet de biodiversiteit er iets mee op, de bodem? Niet zo gek dus dat hij zich veel bezighoudt met verduurzaming van de houtketen en de relatie tussen bosbeheer en biodiversiteit.

Zijn favoriete boom of bos? “Chileens Patagonië. In een middagje fiets je van het gematigd regenwoud aan de kust tot boven de boomgrens. Bergop kom je in bossen met alerce, de grootste boom van Zuid Amerika, die zeer langzaam groeit en duizenden jaren oud kan worden.”


Mark heeft internationale werkervaring in Chili, Mexico, Peru, Canada, Oekraïne, Indonesië, Republiek Congo, Kameroen en Finland. Hij is sinds de jaren negentig betrokken bij de certificering van duurzaam bosbeheer en ondersteunt de Nederlandse overheid sinds 2008 bij de implementatie van hun duurzaam inkoopbeleid.  Sinds 2013 is hij actief in de European Sustainable Tropical Timber Coalition. English bio

 

Visie Probos: Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa

infographics

Probos ziet houtige biomassa1 als een economische drager voor beheer en instandhouding van bos, natuur, landschap en stedelijk groen. Biomassa is een hernieuwbare grondstof en energiebron die wordt gezien als een belangrijke vervanger van fossiele grondstoffen.

In de transitie naar hernieuwbare energie is er een mix aan nieuwe energiebronnen nodig, zoals zon, wind, geothermie en biomassa. Bovendien wordt biomassa in toenemende mate van belang voor de vervaardiging van biobased producten. Als gevolg hiervan neemt de vraag naar biomassa toe.

Biomassa is in de visie van Probos alleen een geschikte grondstof en energiebron wanneer het binnen een duidelijk duurzaamheidskader geproduceerd, verwerkt en benut wordt. Dit betekent dat voor Probos de volgende voorwaarden essentieel zijn bij de benutting van houtige biomassa:

  1. Duurzaam beheer van bossen en beplantingen met extra aandacht voor het in standhouden van de nutriëntenbalans en het behoud van biodiversiteit bij biomassaoogst en -teelt.
  2. De inzet dient zo hoogwaardig2 mogelijk plaats te vinden. Verbranding geschiedt pas als er geen alternatieve toepassing voor de houtvezels als materiaal meer beschikbaar zijn.
  3. Inzet alleen voor de productie van hernieuwbare warmte en alleen indien er geen alternatieve mogelijkheden voor de productie van deze warmte zijn. Voor de productie van hernieuwbare elektriciteit zijn voldoende alternatieven, tenzij de productie van elektriciteit ervoor zorgt dat het rendement van de biomassaketel wordt geoptimaliseerd.
  4. Bij- en meestook van energiepellets in kolencentrales moet zo snel mogelijk worden afgebouwd.
  5. Het in standhouden van de ruimtelijke (landschappelijke) kwaliteit, vooral bij landschappelijke beplantingen en stedelijk groen.

Nederland is voor haar houtbehoefte afhankelijk van import. De stijgende vraag naar biomassa zal ook voor een groot deel door middel van import worden ingevuld. Desondanks moet er worden gestreefd naar zoveel mogelijk hoogwaardige benutting van Nederlandse biomassabronnen. Hierbij dient nadrukkelijk ook buiten het bos gekeken te worden. De meest recente biomassapotentieel studie3, toont opnieuw aan dat in met name landschappelijke beplantingen en het stedelijk groen nog een belangrijk potentieel zit. Ook biomassateelt op restgronden en in slimme functiecombinaties met bijvoorbeeld waterberging en agroforestry, kunnen een belangrijke bijdrage leveren.

Onder de hierboven geformuleerde voorwaarden wil Probos bijdragen aan de duurzame mobilisatie en benutting van biomassa door kennisontwikkeling en kennisverspreiding. Daarvoor verzamelt, produceert, stimuleert en/of ontwikkelt Probos:

   • goede cijfers over biomassa productie (potentieel), benutting, import en export;
   • duurzame en kostenefficiënte oogstmethoden voor biomassa;
   • optimalisatie en cascadering in biomassaketens;
   • verwaarding van biomassa met inbegrip van maatschappelijke functievervulling;
   • biomassateelt op restgronden en in functiecombinaties;
   • landschappelijke inpassing van biomassateelt.

                                         
Naar 'Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa' projecten...

   [1] Biomassa voor energie en materialen omvat een groot aantal verschillende producten gewonnen uit plantaardige grondstoffen en dierlijk (rest)materiaal. Naast houtige biomassa moet gedacht worden aan onder andere suikerriet, maaisel uit bermen etc., mais, koolzaadolie, palmolie en dierlijke vetten. Probos richt zich voornamelijk op houtige biomassa, omdat deze biomassa een directe link heeft met bosbeheer en houtketens.
   [2] Onder hoogwaardig wordt in deze context vooral maximale materiaalbenutting verstaan en het leveren van een optimale bijdrage aan het terugdringen van de klimaatproblematiek.
   [3] http://probos.nl/images/pdf/rapporten/Rap2018_Beschikbaarheid_NL_verse_houtige_biomassa.pdf

infographics infographic hout als hernieuwbare brandstof 2019

Studenten

Stichting Probos biedt regelmatig plaats aan studenten bos- en natuurbeheer van Wageningen Universiteit of andere universitaire opleidingen die stage willen lopen of begeleiding zoeken voor een afstudeervak. Bij een stage krijg je één onderzoeksproject dat je zelfstandig uit kunt voeren en verder werk je mee aan allerlei projecten die op dat moment worden uitgevoerd. We zorgen er voor dat je zo werkervaring opdoet op alle werkvelden van Stichting Probos. Uiteraard houden we hierbij ook rekening met je persoonlijke voorkeuren. Voor een afstudeervak kun je aankloppen als je zelf een onderwerp hebt, maar ook als je een onderwerp zoekt op een bepaald terrein. Uiteraard moet dit onderwerp of thema in het verlengde van de werkvelden van Stichting Probos liggen. Onkosten worden uiteraard voor je betaald, maar er wordt geen stagevergoeding gegeven.

Heb je interesse voor een stage of afstudeervak bij Stichting Probos, stuur dan minimaal twee maanden voor aanvang van de stage of het afstudeervak een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Motiveer hierin waarom je je stage of afstudeervak bij Stichting Probos wilt doen en wat je graag zou willen doen. Geef ook aan hoeveel tijd je beschikbaar hebt en welke docent je zal gaan begeleiden. Op basis van een gesprek wordt vervolgens bepaald of we een geschikte stage- of afstudeerplek voor je hebben.

 

 

Adviesraad

RAAD VAN TOEZICHT

Dhr. Ir. G.J.P. Jansen
(voorzitter)
Voormalig secretaris Bosschap

Mevr. Ir. G.J. Nijland P2 Proces- en Projectmanagers BV
Proces- en projectmanager
Mevr. Ir. M.H.A. van den Ham

Stichting Nationale Boomfeestdag
Directeur-bestuurder

RAAD VAN ADVIES

Dhr. Ir. H.J. Hekhuis Staatsbosbeheer
Programmadirecteur Bos & Klimaat
Dhr. Drs. R.W. Krol SpaarSaam Adviesbureau
Adviseur ruimtelijke ontwikkeling
Dhr. Ir. M. van Leeuwen NIBE BV
Algemeen directeur
Dhr. Prof. Dr. Ir. G.M.J. Mohren Wageningen Universiteit
Hoogleraar Bosecologie en Bosbeheer