Skip to main content

Verbeteren economie landgoederen Zuid-Holland

11 april 2013

Voor de duurzame instandhouding van landgoederen en buitenplaatsen is het van belang om de financieringsbasis van het groenbeheer te verbeteren. Stichting Probos heeft tijdens een workshop met eigenaren/beheerders uit Zuid-Holland verschillende opties gepresenteerd om kosten te reduceren, nieuwe inkomstenbronnen aan te boren en bestaande inkomstenbronnen te optimaliseren.

In dit project worden maximaal drie pilots opgestart in (groepen van) landgoederen en buitenplaatsen. De pilot omvat het maken van een analyse van de groenaanleg van de landgoederen en buitenplaatsen, het inwinnen van de benodigde informatie van de eigenaren/beheerders (onder andere de huidige kostenstructuur en inkomstenbronnen), het inventariseren van mogelijkheden om inkomsten te vergroten en beheerskosten te verlagen en het in kaart brengen van potentiële partijen waarmee kan worden samengewerkt. Op basis van de verkregen informatie worden kostenreducerende maatregelen, maatregelen om de bestaande financieringsbronnen te optimaliseren en nieuwe verdienmodellen beschreven en gepubliceerd in een handreiking voor eigenaren en beheerders van landgoederen en buitenplaatsen.

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen, Annemieke Winterink
opdrachtgever(s): Provincie Zuid-Holland
periode van uitvoering: 2014