Skip to main content

Meer houtbouw in Nederland

04 juni 2020

Binnen de Klimaatenveloppen 2018 en 2019 zijn door Stichting Probos in samenwerking met Stichting Hout Research, Centrum Hout en Staatsbosbeheer de technische mogelijkheden voor de hoogwaardige toepassing van Nederlands hout verkend. Daarbij is gebleken dat er veel meer kan met Nederlands hout dan wellicht wordt gedacht. De volgende stap is nu de vraag naar hoogwaardige toepassing van Nederlands hout en ook hout in het algemeen te vergroten. Toepassing in de bouw is één van de meest hoogwaardige toepassingen van hout. Het stimuleren van houtbouw is dan ook een goede manier om ook de hoogwaardige toepassing te vergroten. Via dit project wordt, opnieuw in samenwerking met Centrum Hout, Staatsbosbeheer en Stichting Houtresearch, hieraan een bijdrage geleverd.

Provincies geven aan dat zij een sterke behoefte hebben aan een instrumentarium om opdrachtgevers te stimuleren over te gaan op biobased bouwen en met name houtbouw. Belemmering hierbij is dat overheden veelal niet materiaal-specifiek mogen voorschrijven. Stimulans moet dan ook komen uit meer algemene maatregelen, zoals reduceren van CO2-uitstoot, bijvoorbeeld door materialen met een hoge CO2-uitstoot te substitueren door materialen met een lage CO2-uitstoot, zoals bio-based materialen uit duurzaam beheerde bronnen. Op dit moment is het nog niet mogelijk om de CO2-reductie die ontstaat door substitutie van traditionele door biobased (m.n. houtbouw) bouwmethoden te koppelen aan de nationale rekening CO2-emissie of andere sturingsmechanismen. Dit project tracht in samenwerking met deskundigen van onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving, milieutechnische ingenieursbureaus (zoals NIBE/ W/E Adviseurs), International Panel for Climate Change (IPCC) te komen tot (een aanzet) voor een model hiervoor.
Binnen het Klimaatenvelop 2019 project 6.1 “Meer met Nederlands hout” onder de Klimaatenvelop 2019 is onder andere een succesvolle praktijktest uitgevoerd met de toepassing van inlands hout voor de productie van CLT. Vanwege de lage houtprijzen van dit moment kunnen houtenbouwmaterialen op dit moment goed concurreren met traditionele bouwmaterialen. De verwachting is echter dat de houtprijzen in de toekomst weer zullen stijgen. Daarom is het interessant vat te stellen of (een deel van) de tussenlagen van CLT kan worden vervangen door laagwaardigere houtsortimenten of “goedkopere” houtsoorten. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het sortiment dat nu naar de OSB gaat of de houtsoort populieren. De kennis hierover ontbreekt nu nog. Terwijl dit voor het inlandse hout wel kansen kan bieden.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger, Anne Reichgelt & Jasprina Kremers
opdrachtgever(s): Ministerie van LNV
periode van uitvoering: 2020 - 2021